Ouderbijdrage en opvang

Vrijwillige ouderbijdrage

Elk jaar vragen wij van u een, overigens vrijwillige, financiële bijdrage. We betalen hiervan niet-gesubsidieerde activiteiten, zoals Sinterklaas, Kerst- en Paasfeest, sporttoernooien en speciale aanschaffingen. De hoogte van de ouderbijdrage is door het bestuur vastgesteld. Natuurlijk mogen ouders ook een hoger bedrag overmaken, zodat de school meer mogelijkheden krijgt voor de organisatie van activiteiten of speciale aanschaffingen te realiseren. De verantwoording van de gelden vindt plaats op de ouderavond.
Image

Bedragen

De ouderbijdrage (bijdrage ouders/verzorgers) is voor Stichting Codenz vastgesteld op €35,00 . Voor tweede en volgende kinderen uit een gezin is de bijdrage € 32,50 per kind.

Voor kinderen die vanaf januari van een lopend schooljaar op De Zevensprong komen, vragen we een bijdrage van € 20,- voor het eerste kind en € 15,- voor een tweede of volgende kind. Kinderen die na 1 mei op school komen betalen geen ouderbijdrage meer in dat schooljaar.

De uitgaven worden gedaan op basis van een begroting. De ouderbijdrage wordt o.a. besteed aan de Kerst- en Paasviering en het Sinterklaasfeest. Daarnaast worden diverse projecten betaald uit de ouderbijdrage. Met deze financiële bijdrage draagt u mee aan de vreugde van de kinderen gedurende het schooljaar. De financiële administratie is onderdeel van Stichting Codenz en wordt gecontroleerd door een externe accountant.

Het innen van de vrijwillige ouderbijdrage

Alle bijdragen zijn per schooljaar en worden automatisch gefactureerd via Wis Collect. Als u deze vrijwillige bijdrage niet wilt of kunt voldoen, stellen we het op prijs als u ons informeert. Uiteraard zorgen we ervoor dat uw kind wel met alle activiteiten mee kan doen.

Tussenschoolse opvang

Vanaf schooljaar 2018-2019 wordt de TSO op de Zevensprong op een gewijzigde manier voortgezet. Dit schooljaar is een overgangsjaar naar uiteindelijk het continurooster in het volgende schooljaar. De school is er groot voorstander van om alle kinderen tussen de middag op school te laten lunchen met hun eigen leerkracht. Daarvoor wordt de tijd tussen 11.45 uur en 13.15 uur gebruikt met wisselend eerst een half uur te lunchen en dan een half uur buiten spelen of andersom. Het pleintoezicht wordt vanuit de school gecoördineerd met vaste krachten. Voor de tussenschoolse opvang vragen wij een vrijwillige bijdrage van 20,00 euro per kind per schooljaar.

Integraal Kindcentrum (IKC); alles onder één dak

Ons IKC biedt voorschoolse- en naschoolse opvang. Daarnaast hebben wij twee peuterspeelzaalgroepen en twee kinderdagverblijfgroepen. IKC De Zevensprong is gevestigd aan Beursplein 3 in Dronten. In een gezellig ingerichte ruimte kunnen de kinderen volop spelen met vriendjes en vriendinnetjes.

Voor de voor- en naschoolse opvang, de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf werken wij nauw samen met Prokino. Tevens hebben wij twee kinderdagverblijfgroepen in ons IKC. Wij werken samen aan de domeinen:
  • sport en bewegen
  • natuur en techniek
  • muziek en theater
Binnen deze domeinen werken wij aan een doorgaande lijn binnen ons kindcentrum.
Op de website van Prokino staat alle informatie en de exacte openingstijden.

Het fundament voor ons kindcentrum is:

Identiteit, Groei, Waardering en Autonomie

De visies van Prokino kinderopvang en CBS De Zevensprong komen overeen. De pedagogiek van Reggio Emilia sluit aan op het onderzoekend leren en de 21 eeuwse vaardigheden van de basisschool. In beide sectoren wordt er gekeken naar en aangesloten op wat er leeft bij de kinderen. In dit kindcentrum kunnen kinderen tussen 0 en 13 jaar zich optimaal ontwikkelen, dit onder andere door de doorgaande leerlijn, de talenten die herkend en erkend worden, de rijke leeromgeving en het onderwijs op maat aanbieden.

Ook de kwaliteiten van het personeel kunnen optimaal ingezet worden, er kan gebruik gemaakt worden van elkaars kwaliteiten, kennis en ervaring wat op dit moment al gebeurt. De onderwijsassistenten zijn tevens het gezicht van de peuterspeelgroep en de voorschoolse- en naschoolse opvang. Wij zijn een organisatie waar vanuit ieders hart wordt gewerkt in de samenwerking. Een voorziening waarin kinderdagverblijf, peuterspeelgroep, onderwijs, buitenschoolse opvang en maatschappelijke organisaties gecombineerd zijn tot een organisatie met een integrale visie. In vertrouwen leren en groeien.

Sponsorbeleid

De school houdt een zeer terughoudend beleid ten aanzien van de materiële of geldelijke bijdragen. We doen het zeker niet wanneer daar naar de leerlingen toe bepaalde verplichtingen aan verbonden zijn. We hanteren het sponsorconvenant zoals dat is ondertekend door Verus. Het convenant beoogt het onderwijsinhoudelijk te vrijwaren van commerciële beïnvloeding. De door de school aan de sponsor te leveren tegenprestatie mag dus niet bestaan uit bijv. invloed op het lesmateriaal. Ook mogen leerlingen niet tegen hun wil met reclame-uitingen worden geconfronteerd.