Onderwijsresultaten

Ten eerste willen wij benadrukken dat het belangrijkste voor ons is dat ieder kind zich veilig en vertrouwd voelt bij ons op school. Als dit zo is, kan een kind tot leren komen. Het onderwijsaanbod bieden wij gedifferentieerd aan waarbij wij hoge verwachtingen hebben van onze leerlingen. Samen met het team, de specialisten, intern begeleiders en directie, monitoren wij onze leerlingen, hun welbevinden en behaalde resultaten en proberen wij het beste uit iedere leerling te halen.

Eindtoets

In groep 8 doen de kinderen mee aan de eindtoets, de IEP (ICE Eindevaluatie Primair Onderwijs). Wij zien dit als een hulpmiddel bij de schoolkeuze van de kinderen en voor ons als school om te analyseren of er kwaliteitsverbeteringen op bepaalde terreinen nodig zijn.

Op de Zevensprong zijn de afgelopen schooljaren de volgende eindresultaten behaald:
2019-2020: geen eindtoets
2020-2021: 82,8 (IEP toets)
2021-2022: 82,4 (IEP toets)

In het schooljaar 2019-2020 is er vanwege de landelijke sluiting van de scholen i.v.m. het Coronavirus geen IEP eindtoets gemaakt. Hierdoor beschikken wij niet over eindresultaten.

Uitstroomtabel

Image

Toelichting op de resultaten

Vanaf 1 augustus 2020 is het onderwijsresultatenmodel ingegaan en zullen de behaalde leerresultaten vanuit een nieuw systematiek worden beoordeeld door de onderwijsinspectie. De gemiddelde schoolweging over drie schooljaren speelt daarbij een belangrijke rol. Onze school zal worden beoordeeld, aan de hand van de gemiddelde schoolweging. Hoeveel leerlingen verlaten aan het einde van groep 8 de basisschool op fundamenteel niveau (1f) voor lezen, rekenen en taalverzorging en hoeveel leerlingen verlaten de basisschool op streefniveau 1s en 2f niveau. Het 1s niveau staat voor rekenen en het 2f niveau staat voor lezen en taalverzorging. Het onderwijsresultatenmodel laat zien dat wij ruim boven de signaleringswaarden scoren. De signaleringswaarden voor de Zevensprong voor 1f niveau is 85% en voor 1s/2f niveau is dat 52,1%. Van onze leerlingen behaalden 95,2% het 1f niveau voor lezen, rekenen en taalverzorging en op 1s/2f niveau 63,6%. Mocht u hier verder benieuwd naar zijn dan gaan wij daar graag over in gesprek.

Gezien onze leerlingpopulatie mogen wij hoge verwachtingen hebben en is ons streefdoel voor de komende jaren om met de voor ons gestelde schoolweging boven onze schoolnorm en het landelijke gemiddelde uit te komen op 1s/2f niveau voor lezen, rekenen en taalverzoring. Voor 1f niveau stellen wij onze eigen schoolnorm op 100% 1f-niveau en voor 1S/2f niveau stellen wij onze schoolnorm op 70%. Schoolbreed hebben wij hierover met elkaar het gesprek, hanteren wij normdoelen per leerjaar op schoolniveau en streefdoelen per jaargroep. In leerteams en tijdens (tussentijdse) schoolbesprekingen monitoren wij onze voortgang en opbrengsten.

Als school blijven wij kritisch op ons handelen en bespreken wij als team, specialisten en intern begeleiders schoolbreed waar ons handelen beter kan én moet om onze leerlingen te bieden wat zij nodig hebben. Zo is er onder andere ingezet op het circuitmodel om beter te kunnen differentiëren en tegemoet te komen aan de instructiebehoeften van onze leerlingen. Hierbij ondersteunt de invoering van digitaal onderwijs zoals o.a. de inzet van Snappet en de inzet van onze specialisten schoolbreed naar ons aanbod en onderwijs een rol. Als team blijven we voortdurend kritisch op ons handelen binnen het circuitmodel en monitoren en sturen wij bij waar dat nodig is met als doel het leerpotentieel van onze leerlingen goed te benutten.

Leerlingaantallen

Image