Kwaliteitsbeleid

De Zevensprong is één van de tien basisscholen van Stichting Codenz. Deze scholen verschillen in werkwijze, sfeer en resultaten. Het beleid van Stichting Codenz is er op gericht kwalitatief sterke scholen in stand te houden. Kwaliteitsbeleid staat dan ook hoog in haar vaandel. De Zevensprong sluit daar graag bij aan.
Om onze kwaliteit in beeld te brengen maken we gebruik van een aantal instrumenten, onder andere vragenlijsten om de twee jaar onder ouders, personeel en leerlingen. De uitkomsten van deze vragenlijsten verwerken wij in het onderwijskundig jaarplan en het schoolplan. Verder bewaken wij de kwaliteit op de volgende manieren:

Gekwalificeerd personeel

Wij werken met gekwalificeerd personeel. De leerkracht in de klas wordt ondersteund door de specialisten, onderwijsassistenten, intern begeleiders en directeur van de school. De intern begeleider bewaakt de leerlingenzorg, de directeur bewaakt de personeelszorg. Het personeel heeft ieder jaar een functionerings- of beoordelingsgesprek.

Kwaliteitsmeting en communicatie

Om de kwaliteit van het onderwijs op De Zevensprong te bewaken en verder te verhogen, volgen we de resultaten van de kinderen, door regelmatige toetsing. Deze toetsen geven inzicht in de prestaties en vorderingen van de individuele kinderen. Bovendien geven de resultaten een totaalbeeld van de groep en van de school. Door vooraf te toetsen kunnen wij aan de voorkant van het leerproces al een differentiatie aanbrengen.

Kwaliteitsmeting

De kwaliteit op De Zevensprong wordt cyclisch geborgd. Drie keer per jaar bespreken de leerkrachten samen met de intern begeleiders hun leerlingen en resultaten in een groepsbespreking en leerlingbespreking. Indien nodig wordt er tussentijds een groeps/leerling- bespreking gepland mocht daar behoefte aan zijn of wanneer dat nodig is op basis van de leerlingenzorg en/of behaalde resultaten op sociaal emotioneel en/of cognitief gebied. Twee keer per jaar staat de schoolbespreking centraal waarin wij de resultaten en opbrengsten op schoolniveau bespreken. Daarnaast wordt er twee keer per jaar een tussentijdse schoolbespreking gehouden op groepsniveau binnen de leerteams. De acties en interventies die uit deze besprekingen komen worden als actiepunt ingezet binnen de kwaliteitscyclus, waarbij de specialisten binnen de school ook een belangrijke rol hebben. Hierdoor wordt het onderwijs op De Zevensprong planmatig aangeboden. Op basis van signaleren, observeren en analyseren sluiten we aan op de behoefte en doelen die centraal staan.

Urenverdeling

Wij werken met een continurooster. Dit wil zeggen: vier gelijke dagen voor alle kinderen en de woensdagmiddag vrij. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag gaan de leerlingen van 8.45 tot 14.30 uur naar school en op woensdag van 8.45 tot 12.30 uur. Totaal maken de leerlingen 7.520 uren verdeeld over acht jaar. Ieder jaar wordt door het bestuur het vakantierooster vastgesteld.