Visie

De Zevensprong biedt hoogwaardig onderwijs waarbij wij rekening houden met verschillen tussen kinderen. Van onze populatie mag een bovengemiddeld niveau verwacht worden. Dit betekent dat wij de leerstof afstemmen op de competenties van de leerlingen waarbij het gemiddelde van iedere groep de basis van de leerstof is. We volgen de leerlingen planmatig en hebben hoge verwachtingen van de leerlingen, maar ook van onszelf en elkaar. Samenwerken is voor ons belangrijk. Samenwerken met kinderen, elkaar en ouders. Hierbij vinden wij het essentieel om open en transparant te communiceren.

We werken vanuit doelen, waarbij wij het curriculum gedifferentieerd aanbieden in een rijke leeromgeving. Onze leerlingen zijn eigenaar van hun eigen leerproces en hebben zicht op de voor hen haalbare doelen. Zij tonen zich verantwoordelijk en kritisch op hun eigen leerproces. Ons ambitieniveau hebben wij beschreven in het schoolplan. Creativiteit is een sleutelwoord, zowel op handelen als denken waarbij een growth mindset een voorwaarde is. Digitale geletterdheid en mediawijsheid zijn belangrijke skills en helpen ons om onze leerlingen met veel kennis en kunde naar het VO te laten doorstromen.

Ouders zullen geïnformeerd blijven via Parro en nieuwsbrieven en/of zo mogelijk op ouderavonden. De leden van de Medezeggenschapsraad worden meegenomen in de voortgang van al deze ontwikkelingen. Wij beogen hiermee inhoud te geven aan een lerende organisatie met een professionele cultuur.

In het komende schooljaar 2022-2023 staan de volgende onderwijsdoelen centraal:

  • Het team voert onderwijsverbeteringen door i.s.m. Stichting LeerKRACHT. Samenwerken aan de kwaliteit en inhoud van het onderwijs wat ten goede komt aan onze lessen voor de leerlingen. Elke dag een beetje beter!
  • Leerkrachten hebben zicht op wat er didactisch nodig is in de groep en stemmen daar hun lesaanbod en handelen op af.
  • ‘Ik, wij en de wereld om mij heen’, middels de implementatie van IPC (International Primary Curriculum) werken de leerkrachten aan overkoepelend thema’s waarin alle zaak- en creatieve vakken aan bod komen. Onderling met elkaar verbonden. Leren verbanden zien tussen de vakken, leren denken vanuit verschillende invalshoeken. Onze ambitie is om leerlingen tools en kennis aan te reiken om de wereld om hen heen in al zijn facetten beter te begrijpen én zelf te kunnen gaan begrijpen met aandacht voor persoonlijke talenten en de talenten van een ander.” Wetenschap/Techniek en Burgerschap worden op deze manier ook vormgegeven binnen de school.
  • Er wordt met een nieuwe taal/spellingmethode gewerkt in de middenbouw en met een nieuwe rekenmethode in de groepen 3 t/m 6.
  • De inzet van de Kanjertraining is blijvend in ontwikkeling binnen de school en in de klassen.
  • Wij zijn volop in ontwikkeling om vanuit het Integraal Kindcentrum (IKC) afstemming van aanbod vanuit de peutergroepen en de daarbij behorende ontwikkeling- en leerdoelen te realiseren. We werken als IKC samen vanuit de domeinen: natuur en techniek, sport en bewegen, theater en muziek.