Ondersteuning van het jonge kind

Bij de kleuters wordt spelenderwijs en gestructureerd de basis gelegd voor het lezen, schrijven, taal en rekenen. Door het werken met de methode Onderbouwd hebben we onder andere van iedere leerling in beeld hoe de ontwikkeling verloopt en wat er nodig is voor de voortgang van zijn of haar ontwikkeling. Daarbij speelt ontwikkelingsmateriaal een centrale rol voor de kleuters. Deze lesgroepen zijn verdeeld in niveaugroepen om op deze manier tegemoet te komen aan de behoeften van het individuele kind. De resultaten van dit spel worden door de leerkrachten genoteerd. Wanneer een kind het doel nog niet heeft behaald wordt deze een aantal weken herhaald bij verschillende spelactiviteiten, waarna het doel nogmaals wordt getoetst. Deze resultaten en observaties worden o.a. met de ouders besproken in een oudergesprek.

Thematisch werken

Bij Onderbouwd werken we steeds met een thema. Er komen minimaal negen thema’s per jaar aan de orde en een thema duurt meestal drie of vier weken. In een thema meestal zit(ten) één taalweek en twee rekenweken. Onderbouwd is een methode die uitgaat van handelend leren. De kinderen volgen de leer- en ontwikkelingslijn via spelmaterialen. Elk spelmateriaal heeft een observatiedoel. Het reken- of taalspel wordt door de leerkracht begeleid in de lesgroep. Daarnaast zijn er nog één of meerdere activiteiten die ‘verplicht’ zijn en nog een aantal keuzemogelijkheden. Verder is er veel aandacht voor taal- en rekenactiviteiten, spel- en bewegingslessen, muzikale vorming en Kanjertraining. Bij spel- en bewegingslessen maken we veel gebruik van het speellokaal. De kinderen maken kennis met de computer door middel van educatieve software.
Image

Werken met het circuitmodel

Om goed tegemoet te komen aan de verschillen en onderwijsbehoeften, wordt er lesgegeven in het circuitmodel. In de ochtenden maken wij gebruik van het instructie circuit. De kinderen krijgen hierbij instructie op eigen niveau aangeboden en ontvangen dit in een kleine groep. De andere leerlingen zijn op dat moment zelfstandig aan het werk. De kinderen mogen zelf kiezen in welke volgorde zij hun werk maken. Aan het eind van de ochtend is er afmaaktijd, zo kunnen alle kinderen hun werk afkrijgen. Bij het instructie circuit wordt er van uitgegaan dat de leerlingen de principes van het zelfstandig werken kennen en beheersen. Het circuitmodel is volop in ontwikkeling. Het team is voortdurend bezig op elkaar af te stemmen ten behoeve van de doorgaande lijn.

Als het onderwijs binnen elke niveaugroep voldoende gevarieerd en weloverwogen is samengesteld, wordt aan het grootste gedeelte van de onderwijsbehoeften van de leerlingen voldaan. Als wij zien dat een leerling het goed doet en de opbrengsten zijn naar verwachting, dan gaan wij op dezelfde manier door. Het aanbod is dus passend, er hoeft niets extra’s te worden georganiseerd. In de weekplanning staat vermeld wat het aanbod is en welke leerlingen dit moeten volgen. Voor de vakken taal, spelling en rekenen maken wij naast de methodes gebruik van Snappet in de groepen 7 en 8. De leerlingen verwerken de geleerde stof op een Chromebook en krijgen per opdracht directe feedback. De leerkracht ziet dit ook en kan hier direct op inspringen. Na de verwerking van de stof werken de leerlingen op eigen niveau verder aan hun leerdoelen per vak.

Vroegtijdig signaleren

Gedurende het schooljaar worden door de leerkracht verschillende toetsen bij de leerlingen afgenomen. Het gaat hier om methodegebonden, niet-methodegebonden en om het volgen van het sociale welbevinden. Daarnaast observeert de leerkracht dagelijks de kinderen. Gesprekken met ouders worden gevoerd en samen wordt er gekeken wat de behoeften van de kinderen zijn. Al de gegevens worden verzameld in het volgsysteem. Is er meer nodig, dan betrekt de leerkracht de Intern begeleider in het proces.
Image
Image

Veilig schoolklimaat en voorkomen gedragsproblemen

De Zevensprong is een Kanjerschool en werkt met en volgens de principes van de Kanjertraining. Het doel van dit systeem is het creëren van een veilig schoolklimaat door het stimuleren van gewenst gedrag op school. Daarnaast worden er Kanjerlessen gegeven passend bij het niveau en de behoeften van de groep, worden ouders een keer per jaar uitgenodigd om een kanjerles in de groep bij te wonen en worden de Kanjervragenlijsten en het sociogram afgenomen. Daarnaast wordt in beeld gebracht hoe de sociale veiligheidsbeleving van de leerlingen op school is. Hiervoor wordt minimaal 1x per jaar de sociale veiligheidslijst ingevuld. Mochten uit de vragenlijsten opvallende uitkomsten komen, dan kan er in overleg met de intern begeleiders en Kanjer coördinatoren passende interventies worden ingezet. Ouders worden hierbij door de leerkrachten betrokken. Op school zijn er drie Kanjer coördinatoren voor onderbouw-, midden- en bovenbouw. Zij zijn tevens onderdeel van de werkgroep gedrag. Er is een gedragsprotocol, welke in werking treedt als grenzen worden overschreden. Het gedragsprotocol staat vermeld op onze website.

Dyslexie en dyscalculie

Voor dyslexie werken we met het protocol dyslexie. We werken samen met de particuliere dienst van de IJsselgroep voor het verlenen van de vergoede dyslexiezorg, welke op ons scholeneiland wordt gegeven. Binnen ons team is een taal/leesspecialist aanwezig, de specialist is tevens actief binnen de expertgroep taal/lezen. Voor dyscalculie werken we met het landelijke Protocol Ernstige Reken- en Wiskundeproblemen en Dyscalculie (ERWD). Binnen ons team is een rekenspecialist werkzaam, de specialist is tevens actief binnen de expertgroep rekenen.

Afgestemd aanbod

Leerlingen met een lagere intelligentie sluiten zo goed mogelijk aan bij de groep. Zij nemen deel aan het instructie circuit of ontvangen instructie passende bij hun niveau. Indien nodig is er een kortlopend ontwikkelplan met ondersteuning. Blijkt de achterstand dusdanig groot, dat er geen aansluiting bij het reguliere niveau mogelijk is, dan kan er een ontwikkelingsperspectief (OPP) worden opgesteld. Een eigen leerlijn behoort dan tot de mogelijkheden. Leerlingen met een bovengemiddelde intelligentie werken volgens het protocol meer- en hoogbegaafdheid. Er is een Huygensklas in school voor groep 1 tot en met 8. Er is een ontwikkelwerkgroep meer- en hoogbegaafdheid waarvan de leerkracht(en) van de Huygensklas deelgenoot zijn.