Ouderbijdrage en opvang

Vrijwillige ouderbijdrage

Met de vrijwillige ouderbijdrage (bijdrage ouder(s)/verzorger(s)) organiseren we samen met de oudercommissie diverse extra activiteiten zoals de Kerstviering, Pasen en Sinterklaas, juffen-/meesterfeest, een voorleeswedstrijd, diverse sporttoernooien en een sportdag. Alle kinderen zijn welkom om mee te doen en samen maken we de schooltijd leuk door te doen, te ontdekken en plezier te beleven.

De ouderbijdrage maakt de schooltijd

Kleurrijk      Aangekleed Creatief        Attentvol      Leerzaam    Gesteund

Hartelijk      Sportief       Warm          Even eruit    Spannend    Gevierd

Bedragen

De ouderbijdrage is voor onze school vastgesteld op € 27,50 per kind per schooljaar. Voor tweede en volgende kinderen uit een gezin is de bijdrage € 22,50 per kind. Voor kinderen die vanaf januari instromen geldt een gereduceerd tarief van € 20,- voor het eerste en €15,- voor elk volgende kind.

Kinderen die na 1 mei op school komen, betalen geen ouderbijdrage meer in dat schooljaar. De ouderbijdrage (bijdrage verzorgers) is vrijwillig.

Voor het schoolreisje en het schoolkamp vragen we een aparte bijdrage in de kosten. Via de nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over de hoogte van het bedrag.

Het innen van de vrijwillige ouderbijdrage

Alle bijdragen zijn per schooljaar en worden automatisch gefactureerd via Wis Collect. Als u deze vrijwillige bijdrage niet wilt of kunt voldoen, stellen we het op prijs als u ons informeert. Uiteraard zorgen we ervoor dat uw kind wel met alle activiteiten mee kan doen.

Tussenschoolse opvang

De Tamarisk heeft een continurooster. Dat betekent dat de school iedere dag om 8.20 uur start met een open inloop. De lessen beginnen dagelijks om 8.30 uur. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag gaat de school om 14.30 uur weer uit. Tussen 11.50 uur en 12.20 uur eten de kinderen in de klas hun lunch en gaan daarna buiten spelen.

De lunchtijd bestaat uit tijd om te eten en tijd om te spelen, bewegen en ontspannen. De lunchtijd valt deels onder onderwijstijd en wordt op verantwoorde en ontspannen wijze educatief ingevuld.

We streven ernaar dat de leerkrachten tussen de middag kunnen pauzeren. Daarom zetten we een team pauzebegeleiders in. Dit zijn vrijwilligers en medewerkers van school (niet zijnde leerkrachten). De vrijwilligers ontvangen hiervoor een vrijwilligersvergoeding.

Buitenschoolse opvang

Op De Tamarisk is de voor- en naschoolse opvang geregeld in samenwerking met de Stichting Kinderopvang Dronten. Ouders die gebruik willen maken van de buitenschoolse opvang (BSO) kunnen contact opnemen met deze organisatie. In Biddinghuizen kunnen kinderen voor en na schooltijd terecht in kinderopvang Spetters.
Image

Sponsorbeleid

De school houdt een zeer terughoudend beleid ten aanzien van de materiële of geldelijke bijdragen. We doen het zeker niet wanneer daar naar de leerlingen toe bepaalde verplichtingen aan verbonden zijn. We hanteren het sponsorconvenant zoals dat is ondertekend door Verus. Het convenant beoogt het onderwijsinhoudelijk te vrijwaren van commerciële beïnvloeding. De door de school aan de sponsor te leveren tegenprestatie mag dus niet bestaan uit bijv. invloed op het lesmateriaal. Ook mogen leerlingen niet tegen hun wil met reclame-uitingen worden geconfronteerd.