Onderwijsresultaten

Bij ons op school maken de kinderen van groep 8 de doorstroomtoets van IEP. Met deze eindtoets meten we de ontwikkeling van rekenen, lezen en taalverzorging. De scores liggen tussen de 50 en 100.

Resultaten op basis van referentieniveaus

Referentieniveaus zeggen veel over de ontwikkeling van de leerling. Op de basisschool hanteren we voor taalverzorging en lezen het referentieniveau 1f (fundamenteel niveau) en 2f (streefniveau) en voor rekenen het referentieniveau 1f (fundamenteel niveau) en het 1s (streefniveau). 1f is een basisniveau, 1s en 2f zijn een gewenst hoger niveau. Minimaal 85% van de leerlingen moet aan het einde van de basisschoolperiode 1f hebben behaald. Minimaal 45,5% van onze leerlingen moet het niveau 2f en 1s hebben behaald. Wij streven ernaar om ruim boven deze gemiddelden uit te komen. De inspectie hanteert een gemiddelde over drie schooljaren. Het gemiddelde voor het behaalde 1f niveau is behaald. Voor 2f en 1s is dit ruim behaald.
1f = 88,6% en 1s/2f = 54,9%

De behaalde referentieniveaus van de Tamarisk in de afgelopen drie schooljaren zien er als volgt uit:
Image

Schooladvies

De groep 8 leerlingen maken in februari de doorstroomtoets. De uitkomst van de toets is niet leidend voor de verwijzing. Het verwijzen wordt gedaan op basis van hetgeen wij van de leerling weten. Wij kijken onder andere naar:

  • De aanleg en de talenten van de leerling;
  • De leerprestaties;
  • De ontwikkeling tijdens de hele basisschoolperiode;
  • De concentratie, de motivatie en het doorzettingsvermogen van de leerling.

In de tweede week van het schooljaar worden alle ouders van groep 8 verwacht op een informatieve ouderavond. Ouders krijgen hier alle relevante informatie over het tot stand komen van het schooladvies. In de zesde week van het jaar is er met ieder kind en de ouders een gesprek, waarop het pre-advies met hen wordt gedeeld. Eind september, begin oktober maken de kinderen de toetsen van het leerlingvolgsysteem Leerling in Beeld van Cito. De uitkomst van de toetsen worden gebruikt om het onderwijs nog meer op maat en passend bij de leerlingen aan te laten sluiten. In januari volgt het verwijsgesprek waarbij het kind met de ouders het uiteindelijke advies van de leerkracht krijgen. Dit advies wordt zorgvuldig opgesteld. De leerkracht van groep 7, groep 8, de intern begeleider en de directeur stellen deze met elkaar vast. Na de doorstroomtoets is het mogelijk om het advies naar boven toe bij te stellen, naar beneden bijstellen kan niet. In de laatste week van maart is het definitieve advies bekend en schrijven de ouders hun kind in bij de school naar keuze.

Uitstroomtabel

Image

Toelichting op de resultaten

Op De Tamarisk zijn de volgende eindresultaten behaald:
2020-2021: 85,5
2021-2022: 80,5
2022-2023: 89,0

In de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 is het resultaat ruim boven de norm van de inspectie. Het geven van goed onderwijs ligt hieraan ten grondslag. Zo is onze instructie effectief en sluit deze aan bij de verschillen tussen de leerlingen. Met grote regelmaat worden de lessen bezocht door de directeur en de intern begeleider. De leerkracht krijgt feedback op de gegeven lessen. Daarnaast is de structuur van zorg en begeleiding helder ingericht, zodat alle leerlingen individueel gevolgd worden door het team en de intern begeleider. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van de expertise van de Stichting (Codenz) en het Samenwerkingsverband Lelystad-Dronten. In groep 8 wordt er gewerkt met een ‘hiatenplan’, zodat het onderwijs nog meer op maat wordt aangeboden.

Leerlingaantallen

Image