Onderwijsresultaten

De schoolkeuze voor voortgezet onderwijs is onder meer afhankelijk van de volgende criteria: het advies van de school, de resultaten van de toetsen van het leerlingvolgsysteem gedurende de basisschoolperiode en de uitslagen van de Eindtoets.
Bij ons op school maken de kinderen van groep 8 de eindtoets van IEP. Met deze eindtoets meten we de ontwikkeling van rekenen, lezen en taalverzorging. De scores liggen tussen de 50 en 100.

Resultaten op basis van referentieniveaus

Referentieniveaus zeggen veel over de ontwikkeling van de leerling. Op de basisschool hanteren we voor taalverzorging en lezen het referentieniveau 1f (fundamenteel niveau) en 2f (streefniveau) en voor rekenen het referentieniveau 1f (fundamenteel niveau) en het 1s (streefniveau). 1f is een basisniveau, 1s en 2f zijn een gewenst hoger niveau. Minimaal 85% van de leerlingen moet aan het einde van de basisschoolperiode 1f hebben behaald. Minimaal 45,5% van onze leerlingen moet het niveau 2f en 1s hebben behaald. Wij streven ernaar om ruim boven deze gemiddelden uit te komen. De inspectie hanteert een gemiddelde over drie schooljaren. Het gemiddelde voor het behaalde 1f niveau is behaald. Voor 2f en 1s is dit nog net niet in orde. In 2020-2021 hebben de kinderen van groep 8 wel de gevraagde norm gehaald. We verwachten dat we deze positieve trend doorzetten.

Vlak voor de zomervakantie krijgen de leerlingen van groep 7 een preadvies met betrekking tot de schoolkeuze. In groep 8 worden de ouders en kinderen uitgenodigd voor een gesprek waarin het schooladvies voor het VO wordt toegelicht. In april vindt de IEP Eindtoets plaats. Bij een hogere uitkomst van de eindtoets worden ouders/verzorgers uitgenodigd voor een heroverweging van het eerder gegeven schooladvies.

Uitstroomtabel

Image

Toelichting op de resultaten

Op De Tamarisk zijn de volgende eindresultaten behaald:
2017-2018: 74,3
2018-2019: 71,9
In schooljaar 2019-2020 is geen eindtoets gemaakt, omdat deze door de Corona schoolsluiting door de overheid is afgelast.
2020-2021: 85,8

De resultaten lagen in de twee schooljaren 2017-2018 en 2018-2019 onder de norm van de inspectie. Hierover waren we niet tevreden, omdat het niet bij onze populatie past. In schooljaar 2020-2021 is het resultaat ruim boven de norm van de inspectie. Een stevige verbetering van ons onderwijs ligt hieraan ten grondslag. Zo is er een teamscholing gevolgd over het geven van een effectieve instructie. Met grote regelmaat worden de lessen bezocht door de directeur en de intern begeleider. De leerkracht krijgt feedback op de gegeven lessen. Daarnaast is de structuur van zorg en begeleiding helder ingericht, zodat alle leerlingen individueel gevolgd worden door het team en de intern begeleider. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van de expertise van het Huis van Onderwijs (Codenz) en het Samenwerkingsverband Lelystad-Dronten. In groep 7 en 8 wordt er gewerkt met een ‘hiatenplan’, zodat het onderwijs nog meer op maat wordt aangeboden.

Leerlingaantallen

Image