Kwaliteitsbeleid

De Tamarisk is één van de tien basisscholen van Stichting Codenz. Deze scholen verschillen in werkwijze, sfeer en resultaten. Het beleid van Stichting Codenz is er op gericht kwalitatief sterke scholen in stand te houden. Kwaliteitsbeleid staat dan ook hoog in haar vaandel. De Tamarisk sluit daar graag bij aan.

De ontwikkeling van het onderwijs op De Tamarisk gaat stapsgewijs. Zowel op schoolniveau als binnen de leerteams nemen we beslissingen die ervoor zorgen dat het onderwijs aansluit op wat de leerlingen nodig hebben. Vanuit een helder zicht op de leerlingkenmerken en de onderwijsbehoeften wordt het onderwijs gemaakt en ontwikkeld. Deze ontwikkeling is vastgelegd in het schoolplan.

Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg is niets meer en minder dan zorgen voor een goede kwaliteit. Wat je onder goede kwaliteit verstaat kan per school verschillen. We stellen onszelf steeds de volgende vragen:

 • Doen we de goede dingen?
 • Doen we de dingen goed?
 • Vinden anderen dat ook?
 • Hoe weten we dat?
 • Wat doen we met die wetenschap?
Op de volgende manieren werkt De Tamarisk aan de kwaliteit:
 1. Waardering van het team
  Teamleden vullen tweejaarlijks een tevredenheidonderzoek in. De uitkomst hiervan wordt verwerkt en besproken met het team. We gebruiken dit om ons onderwijs te verbeteren. Daarnaast worden er regelmatig teamgesprekken en individuele gesprekken gevoerd over de kwaliteit van ons onderwijs.
 2. Waardering van ouders en leerlingen
  Ouders wordt tweejaarlijks gevraagd een tevredenheidsonderzoek in te vullen. De uitkomst hiervan wordt verwerkt en besproken in het team, met de MR en de bestuurder. We weten op die manier hoe u als ouders tegen het door ons aangeboden onderwijs aankijkt. Voor ons is de uitslag van dit onderzoek een belangrijk gegeven om ons verder te kunnen verbeteren. Vanaf groep 6 vragen wij jaarlijks onze leerlingen de Kanvas leerlingvragenlijst in te vullen.
 3. Waardering maatschappij/externen
  We krijgen ook externe waardering voor het onderwijs op onze school, bijvoorbeeld door de onderwijsinspectie, het samenwerkingsverband en andere partners. Ook deze waardering kan aanzetten tot veranderingen.
 1. Leeropbrengsten en evaluaties
  Op onze school brengen we alle leeropbrengsten in kaart door middel van methodegebonden toetsen, leerstof onafhankelijke toetsen (zoals Cito en IEP) en een uitgebreid leerlingvolgsysteem (Onderbouwd en Parnassys). De leeropbrengsten worden geanalyseerd door de leerkrachten, de IB-er en de schoolleiding. De ontwikkeling van leerlingen kunnen wij goed volgen aan de hand van de resultaten, observaties en gesprekken. Als de leerling zich conform de verwachting ontwikkelt, is dat voor ons een teken dat we op de goede weg zitten.
  Jaarlijks vinden ook evaluaties plaats van de schoolontwikkeling en de beleidsvoornemens. We analyseren of de ingezette ontwikkelingen resultaat hadden. Deze analyses worden door het team gedaan. Aan de hand van de resultaten van bovengenoemde onderdelen kan bijstelling van kwaliteitsbewaking dan wel het schoolplan plaatsvinden.
 2. Tevredenheidsonderzoek
  Om het schooljaar, wordt een tevredenheidsonderzoek gehouden onder de ouder(s)/verzorger(s), kinderen en teamleden van De Tamarisk. In april 2022 is het laatste tevredenheidsonderzoek onder de ouders afgenomen. 61% van de ouders heeft meegedaan aan het onderzoek. Als mogelijke verbeterpunten geven de ouders het volgende aan:
  - Ouder(s) willen graag meepraten over de ontwikkeling van de school.
  - Ouder(s) willen graag dat er voldoende aandacht is voor de creatieve vorming.
  - Ouder(s) worden graag goed op de hoogte gehouden over wat er op school speelt.
  - Ouder(s) worden graag goed begeleid in de keuze voor de vervolgschool (Voortgezet onderwijs).
  Ouders zijn tevreden over:
  - Het pedagogisch handelen van de leerkracht.
  De uitstraling en netheid van de school.
  - De mate waarin de leerkracht luistert naar de ouders.
  - De veiligheid binnen de school wordt als goed ervaren.
  Hetgeen de ouders aangeven als mogelijke verbeterpunten is meegenomen in het jaarplan van de school.

Urenverdeling per vak- en vormingsgebied

In de Wet Primair Onderwijs wordt het aantal uren per schooljaar bepaald. Vanaf februari 2006 is er 'keuzevrijheid' voor het basisonderwijs met betrekking tot onderwijstijd. In hoofdlijnen ziet het er als volgt uit:
Het afschaffen van het wettelijk voorschrift dat scholen niet langer dan 5,5 uur per dag les mogen geven. Wel moeten scholen een evenwichtige verdeling van de activiteiten in acht nemen. Leerlingen in het basisonderwijs moeten in acht schooljaren ten minste 7520 uren onderwijs ontvangen, waarvan de eerste vier jaren ten minste 3520 uur (gemiddeld 880 uur per schooljaar) en in de laatste 4 schooljaren ten minste 3760 uur (gemiddeld 940 uur per schooljaar). Binnen onze schoolorganisatie ligt de onderwijstijd van alle groepen hoger dan de minimumeis.

Urentotaal per week*
Groep 1/2: 22 uur
Groep 3/4: 26 uur
Groep 5/6: 26 uur
Groep 7/8: 26 uur
Image