Kernwaarden

De Tamarisk staat en gaat voor goed onderwijs. De school heeft de christelijke identiteit. We zijn een plek waar leerlingen, ouders en leerkrachten graag komen. Op onze school ben je veilig en mag je jezelf zijn. Er is aandacht voor groei en diversiteit. We zijn trots op de leerlingen die aan ons zijn toevertrouwd en samen met de ouders zorgen we ervoor dat een kind groeit, ontwikkelt en iedere dag leert. Ouders worden betrokken en we hechten een groot belang aan een open en zorgvuldige communicatie met hen. Bij ons op school word je gezien en gehoord. We kijken naar de onderwijsbehoeften van de leerlingen en passen onze rol als leerkracht hierop aan. We leiden, begeleiden, stimuleren en complimenteren. We genieten ervan om de kinderen te zien stralen en we koesteren de verschillen. Op onze school geven we goed onderwijs aan een diverse populatie. Dit doen we door onszelf voortdurend de vraag te stellen, ‘doen we de goede dingen en doen we ze goed?’. We werken samen met verschillende partners om dit te bereiken.

We willen kinderen verantwoordelijkheid laten dragen voor hun eigen leerproces, zodat ze weten wie ze zijn, hoe ze in elkaar zitten, wat ze nodig hebben en waar ze voor staan. Samenwerken is voor ons belangrijk. We zijn ervan overtuigd dat je samen verder komt dan alleen. Dit geldt voor ons allemaal: leerlingen, ouders en team. ‘Samen leren, zelf groeien!

Onze kernwaarden zijn:
PUUR - SAMEN - VERANTWOORDELIJK - BETROKKEN - DOELGERICHT

De methodes die wij gebruiken zijn geschikt voor een klassikale onderwijsorganisatie en bieden voldoende ruimte om rekening te houden met de individuele verschillen tussen kinderen. In alle groepen wordt er op drie niveaus instructie gegeven. Bij de verwerking komen nog meer de individuele verschillen tussen de kinderen naar voren. Kinderen die meer kunnen, mogen meer doen en krijgen daarvoor tijd, middelen en begeleiding om de basiskennis te verruimen en te verdiepen. Kinderen die moeite hebben met de basisstof krijgen tijd, mogelijkheden en begeleiding om onderdelen nog eens extra in eigen tempo te verwerken. We leren de kinderen hierbij gebruik te maken van een weektaak.

Pedagogisch klimaat

We hechten veel waarde aan een goed pedagogisch klimaat, waarin kinderen en leerkrachten zich voldoende veilig voelen om vrijuit te kunnen praten over gevoelens en ingrijpende ervaringen. Openheid naar elkaar en vertrouwen in elkaar zijn daarvoor voorwaarden. Daarnaast is het belangrijk dat kinderen weten wat wel en niet kan, wat wel en niet mag. Zonder (spel)regels en afspraken kan de school niet functioneren. Deze leefregels zijn nodig om de individuele leerling zoveel mogelijk vrijheid te geven binnen de gestelde grenzen. Tijdens gesprekken worden regelmatig de afgesproken leefregels geëvalueerd. De leefregels zijn zichtbaar opgehangen in de groepen. We werken met een burgerschapsplan, omdat we het belangrijk vinden onze kinderen voor te bereiden op de maatschappij waarin veel van hen verlangd zal worden.

Actief burgerschap
Actief burgerschap gaat uit van zeven bouwstenen. Samen zorgen deze ervoor dat onze leerlingen voldoende zijn toegerust om als goede burger de school te verlaten.

Bouwsteen 1 t/m 3 gaan over de democratie: vrijheid, gelijkheid, macht, inspraak en de democratische cultuur.

Bouwsteen 4 t/m 6 gaan over diversiteit: identiteit, verschillen en solidariteit. 

Bouwsteen 7 gaat over digitaal samenleven: de invloed van de digitalisering op burgerschap.

Om voldoende tegemoet te komen aan de bouwstenen werken we onder anderen met:

 • Kind op maandag: diversiteit
 • Basicly: leerlingen digitaal vaardig maken.
 • Kanjertraining: sociaal emotionele ontwikkeling.
 • Leerlingenraad: democratie en meebeslissen.
 • Projecten: goede doelen.
 • Zaakvakken: ik en de wereld.
 • 4 en 5 mei
 • Veteraan in de klas
 • Deelnemen aan de Taptoe voor veteranen door leerlingen groep 8.
 • etcetera

Onderwijsdoelen

Het komende schooljaar 2022-2023, staan de volgende onderwijsdoelen centraal:

 • Talenten van kinderen worden herkend, erkend en benut.
 • De nieuwe rekenmethode Alles Telt Q wordt zorgvuldig geïmplementeerd.
 • Er is een hernieuwd beleidsplan voor het geven van burgerschapsonderwijs.
 • Binnen burgerschap zijn de verdere ontwikkeling van het werken met Basicly (digitale geletterdheid), de leerlingenraad en de integratie van burgerschap binnen de zaakvakken onze doelen.
 • De school heeft een visie op het geven van onderwijs aangaande de wereldoriënterende vakken.
 • De leerkrachten werken in leerteams wat ervoor zorgt dat het onderwijs ontwikkelt, zodat de kinderen nog meer tot hun recht komen.
 • De NPO middelen worden planmatig ingezet.

Deze doelen hebben we verwoord in ons jaarplan en we werken gedurende het schooljaar samen om de doelen te bereiken.

Image