Ondersteuning van het jonge kind

Bij de kleuters wordt spelenderwijs en gestructureerd de basis gelegd voor het lezen, schrijven, taal en rekenen. Door het werken met de methode Onderbouwd en de dagelijkse observatie van de leerkracht, hebben we van iedere leerling in beeld hoe de ontwikkeling verloopt en wat er nodig is voor de voortgang van zijn of haar ontwikkeling. Daarbij speelt ontwikkelingsmateriaal een centrale rol voor de kleuters. De lesgroepen zijn verdeeld in verschillende groepjes, zodat we nog meer tegemoet kunnen komen aan de behoeften van het individuele kind. De resultaten van het spel worden door de leerkrachten genoteerd. Wanneer een kind het doel nog niet heeft behaald wordt deze een aantal weken herhaald bij verschillende spelactiviteiten, waarna het doel nogmaals wordt aangeboden. Deze resultaten en observaties worden met de ouders besproken in een oudergesprek.

Thematisch werken
Bij Onderbouwd werken we steeds met een thema. Er komen verschillende thema’s per jaar aan de orde en een thema duurt meestal vier of vijf weken. Onderbouwd is een methode die uitgaat van handelend leren. De kinderen volgen de leer- en ontwikkelingslijn via spelmaterialen. Elk spelmateriaal heeft een observatiedoel. Het reken- of taalspel wordt door de leerkracht begeleid in de lesgroep. Daarnaast zijn er nog één of meerdere activiteiten die ‘verplicht’ zijn en nog een aantal keuzemogelijkheden. Verder is er veel aandacht voor taal- en rekenactiviteiten, spel- en bewegingslessen, muzikale vorming en Kanjertraining. Bij spel- en bewegingslessen maken we gebruik van het speellokaal. De kinderen maken kennis met de computer door middel van educatieve software.

Speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften

De Codenz-scholen doen er alles aan om het onderwijs-ondersteuningsaanbod thuisnabij te realiseren. Uitgangspunt is dat ieder kind recht heeft op onderwijs en ondersteuning op maat passend bij het ontwikkelingsperspectief van de leerling.

Stichting Codenz geeft vorm aan ondersteuningsroutes, arrangementen, een Christiaan Huygens afdeling en een Huis van Onderwijs om tegemoet te komen aan de invulling van de basis- en extra ondersteuning. Dit doen we met het Samenwerkingsverband Lelystad-Dronten en waar nodig in samenwerking met jeugdzorg en gemeente. Hoe we dit op school hebben georganiseerd hebben we beschreven in ons schoolondersteuningsprofiel, dat u op onze website kunt raadplegen.

Ouder(s) en verzorger(s) zijn de eerstverantwoordelijken voor de opvoeding van hun kinderen. Zij hebben invloed op het beleid en zijn betrokken bij de werkwijze van de school, waarop hun kind is geplaatst. De leraar is de onderwijsprofessional en is eerstverantwoordelijke voor het bieden van goed onderwijs. Het is van wezenlijk belang dat ouders en school enerzijds deze gescheiden verantwoordelijkheden (h)erkennen, maar anderzijds voortdurend met elkaar in dialoog blijven. Op die manier kunnen wij profiteren van elkaars kennis, bij het zoeken naar de juiste ondersteuning en oplossingen.

Gedragsspecialist

Binnen De Tamarisk hebben wij een gedragsspecialist. Deze leerkracht is speciaal gericht op kinderen die extra ondersteuning nodig hebben op het gebied van de sociaal emotionele ontwikkeling. De gedragsspecialist is aanwezig om de kinderen te begeleiden in hun ontwikkeling en helpt daarnaast ook collega leerkrachten die ondersteuningsvragen hebben specifiek gericht op hun eigen groep. Daarnaast hebben wij een dag in de week een pedagogisch medewerker van Sterk in de Klas op school. Zij begeleidt leerlingen die sociaal emotioneel iets extra’s nodig hebben.

Begeleiding meer begaafde leerlingen

Ook kinderen die heel goed kunnen leren, krijgen extra aandacht. Meer- of hoogbegaafde leerlingen krijgen passende instructie op een vast moment, waaronder instructie voor de verrijkingsstof. Ze krijgen taken waar ze zelfstandig en gezamenlijk aan kunnen werken. Binnen het werken krijgen deze leerlingen verdieping binnen de opdrachten. We willen ze ‘leren leren’ en leerplezier laten beleven. Vanaf groep 5 bestaat voor een aantal kinderen de mogelijkheid om binnen de school één ochtend per week naar de Huygensklas te gaan. Hier verzorgt een leerkracht van onze eigen school de lessen. Deze leerkracht staat in nauwe verbinding met basisschool Christiaan Huygens in Dronten (voltijds onderwijs meer- en hoogbegaafde leerlingen). Wanneer dit voor uw kind aan de orde is, dan wordt dit met u besproken.
Voor leerlingen van groep 6 en 7 is het mogelijk om één dag in de week naar de ‘one day a week’ school te gaan. Deze voorziening wordt gefaciliteerd door onze stichting in samenwerking met andere stichtingen uit de gemeente Dronten.
Image

Externe partners

Het kan gebeuren dat een kind een poosje niet lekker in zijn vel zit. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Als de extra aandacht op school voor een kind niet genoeg is, dan zijn er externe partners waarmee we samenwerken. De intern begeleider kan meer informatie hierover geven. Soms spelen er thuis problemen en kan samen met u als ouders bijvoorbeeld schoolmaatschappelijk werk worden ingeschakeld. Van ouders horen we graag zo snel mogelijk als u denkt dat er op school of thuis iets mis is. Bij ons op school werkt één dag in de week een medewerker van Sterk in de Klas. Zij is in dienst van Triade-Vitree. Ook is het mogelijk om begeleiding vanuit Intraverte in te zetten. Intraverte is er voor kinderen bij wie de ontwikkeling niet helemaal vanzelf gaat. Bijvoorbeeld voor kinderen die weinig zelfvertrouwen hebben, zich niet goed kunnen concentreren in de klas, moeite hebben met een scheiding of soms heel boos kunnen worden en eigenlijk niet goed weten hoe ze daarmee om kunnen gaan. Bezoek de site van Intraverte.

Logopedie

De logopedist uit Biddinghuizen komt jaarlijks op De Tamarisk voor een éénmalige screening van kleuters rond 5 jaar, waarvan we vermoeden dat dit nodig is. De kinderen krijgen vooraf een brief mee waarin toestemming aan de ouders wordt gevraagd. Als de taalontwikkeling wat meer aandacht vraagt, kan een kind in aanmerking komen voor logopedie. Logopedie kan door de zorgverzekeraar worden vergoed. Hiervoor is een verwijzing van de zorgverzekeraar nodig. Stelt u ons op de hoogte als uw kind logopedie krijgt? Met toestemming de ouders wordt het behandelplan tussen de logopedist en school afgestemd.
Image
Image

Kinderfysiotherapie

Op de basisschool is het motorisch functioneren binnen de groep leeftijdsgenootjes erg belangrijk. Als je niet handig bent, bang voor bewegen, niet hoog durft te klimmen of bepaalde vaardigheden gewoon niet kan, dan kun je als kind niet zo goed meedoen. De therapeut van MOOR kids is iedere week bij ons op school. Het kan zijn dat de leerkracht u met haar in contact brengt. De kinderfysiotherapeut kan helpen bij het oplossen van deze problemen. Naast het groot motorisch functioneren, is de ontwikkeling van de fijne motoriek ook erg belangrijk. Ook kunt u op eigen initiatief contact zoeken met de kinderfysiotherapeut.

Dyslexie-zorg

Op De Tamarisk zien wij het als onze taak er alles aan te doen om goed lees- en spellingonderwijs te verzorgen. Daarbij hoort ook dat lees- en spellingproblemen in een vroeg stadium worden gesignaleerd en dat er bij een achterstand intensieve begeleiding wordt geboden. Voor een beperkte groep is goed onderwijs en intensivering van begeleiding ontoereikend en is behandeling in de gezondheidszorg wenselijk. Leerlingen kunnen pas worden doorverwezen naar de vergoede dyslexiezorg als er sprake is van didactische resistentie die blijkt uit een ernstige achterstand die blijft bestaan, ook na herhaalde interventies. Pas dan is het vermoeden van dyslexie voldoende onderbouwd en mogen leerlingen doorgestuurd worden voor diagnostisch onderzoek. Kinderen die daarvoor in aanmerking komen, krijgen vergoede dyslexiebehandeling door een dyslexiespecialist van Centraal Nederland op De Tamarisk.

Ondersteuning

Op De Tamarisk hebben we een rekenspecialist, een leescoördinator en een gedragsspecialist. Daarnaast werken wij vanuit de visie van de Kanjertraining. Binnen het team vinden regelmatig studiedagen plaats waarin wij ons laten bijscholen op velerlei onderwerpen. Vanuit onze stichting Codenz kan er ook ondersteuning worden geboden. Codenz behoort bij het Samenwerkingsverband Lelystad en Dronten. Vanuit dit samenwerkingsverband kan extra ondersteuning worden geboden voor kinderen die langdurig ziek zijn, kinderen met een lichamelijke beperking, kinderen met een verstandelijke beperking en kinderen met gedragsproblematiek. Voor kinderen met een visuele beperking kan ondersteuning geboden worden vanuit Bartiméus. Voor kinderen met een auditieve beperking, of met een taalontwikkelingsachterstand kan ondersteuning geboden worden vanuit Kentalis.

Langdurig ziek thuis of in het ziekenhuis

Indien een kind langere tijd niet naar school kan komen, bekijken we samen met de ouders/verzorgers hoe we het onderwijs, rekening houdend met de ziekte, kunnen voortzetten. Hierbij kunnen we gebruik maken van de deskundigheid van een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen. Voor kinderen opgenomen in een academisch ziekenhuis zijn dat de consulenten van de educatieve voorziening. Voor alle andere kinderen betreft het de consulenten van de onderwijsbegeleidingsdienst. Het is onze wettelijke plicht om voor elk kind, ook als hij ziek is, te zorgen voor goed onderwijs. Daarnaast vinden wij het minstens zo belangrijk dat het kind in deze situatie contact blijft houden met de kinderen uit de groep en de leerkracht. Het kind moet weten en ervaren dat hij ook dan meetelt en erbij hoort. Het continueren van het onderwijs, aangepast aan de problematiek, is onder andere belangrijk om leerachterstanden zoveel mogelijk te voorkomen en sociale contacten zo goed mogelijk in stand te houden. Wanneer u meer wilt weten over onderwijs aan zieke kinderen, dan kunt u informatie vragen aan de intern begeleider.

Een jaar overdoen of een aangepast programma

Af en toe komen we tot de conclusie dat een kind meer onderwijstijd op de basisschool nodig heeft. In overleg met ouders kan dan het besluit vallen om een groep ‘over te doen’. Dit gebeurt als een kind op veel punten (ook sociaal en emotioneel) zich langzamer ontwikkelt. De bedoeling is wel dat na een jaar langer in een groep, het kind daarna de basisschool gewoon kan afmaken. Ook komt het voor dat een kind op eigen niveau de leerweg vervolgt. Het haalt dan niet het eindniveau van de basisschool op die vakken. Voor deze kinderen wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld waarin de doelen zijn aangepast. Het aangepaste programma wordt zo opgesteld dat er aansluiting is met het vervolgonderwijs. In alle gevallen ligt de eindbeslissing over een eventuele doublure van een kind bij de school.

Passend onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs, ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Zoveel mogelijk kinderen moeten in de eigen buurt naar school kunnen gaan. Zo hebben ze de beste kansen op een vervolgopleiding en op het meedoen in de samenleving. Onze school heeft zorgplicht. Dit betekent dat we aan ieder kind dat bij ons is aangemeld een passende onderwijsplek moeten bieden. Dat kan bij ons, eventueel met extra ondersteuning of op een andere school in het regulier of speciaal (basis)onderwijs. Hier worden ouders nauw bij betrokken. De Tamarisk werkt samen met verschillende scholen in Dronten en Lelystad.