De Tamarisk is een protestants-christelijke school. Dat betekent dat we in ons onderwijs uitgaan van het christelijk geloof. Dat doen we door het vertellen van verhalen uit de Bijbel, het voeren van gesprekken hierover en het zingen van christelijke liederen. Zo willen we de kinderen een belangrijk houvast meegeven voor de toekomst. We vinden het belangrijk dat zij leren samenleven in respect voor elkaar en voor volwassenen. We verwachten dat u als ouder de protestants-christelijke identiteit van onze school onderschrijft, dan wel respecteert.

Vieringen
Rond de kerstdagen is er een kerstviering in de kerk voor de leerlingen en hun ouders. De paasviering vindt plaats met alleen de leerlingen. Aan het begin van het schooljaar wordt de jaarlijkse sing-in gehouden. We verwachten dat alle kinderen bij deze dienst aanwezig zijn en stellen de aanwezigheid van de ouder(s)/verzorger(s) uiteraard bijzonder op prijs. Vieringen zijn verplichte schoolactiviteiten en we gaan ervan uit dat alle kinderen deze bijeenkomsten bijwonen.