Ouderbijdrage en opvang

Vrijwillige ouderbijdrage

Met de vrijwillige ouderbijdrage (bijdrage van ouders/verzorgers) organiseren we samen met de oudercommissie diverse activiteiten, zoals de kerstviering, het paasontbijt, bezoek Sinterklaas, de juffen- en meesterdag, sporttoernooien, intocht Avond4daagse en het afscheid van groep 8. Het is eigenlijk te veel om op te noemen. Door de ouderbijdragen kunnen we de schooltijd voor de leerlingen in veel gevallen nog leuker maken. De ouderbijdrage maakt de schooltijd:

kleurrijk   aangekleed   creatief   attentvol   leerzaam   gesteund  

hartelijk   sportief   warm   even eruit   spannend   gevierd
Image

Bedragen

De ouderbijdrage is voor Stichting Codenz vastgesteld op € 35,- per kind per schooljaar. Voor eventuele tweede en volgende kinderen uit een gezin is de bijdrage vastgesteld op € 32,50 per kind. Voor kinderen die vanaf januari instromen geldt een gereduceerd tarief van € 25,- voor het eerste € 20,- voor elk volgende kind. Kinderen die na 1 mei op school komen betalen geen ouderbijdrage meer in dat schooljaar. De ouderbijdrage is vrijwillig.

Voor het schoolreisje en het schoolkamp van groep 8 vragen we een aanvullende bijdrage in de kosten. Via onze nieuwsbrief ‘t(h)intje wordt u geïnformeerd over de hoogte van de bedragen. Voor ons schoolreisje gaat het om gemiddeld € 25,- en voor het schoolkamp gemiddeld € 55,-.

Alle bijdragen zijn per schooljaar en worden automatisch gefactureerd. Als u deze vrijwillige bijdrage niet wilt of kunt voldoen, stellen we het op prijs dat u ons daarover informeert. Uiteraard zorgen we ervoor dat uw kind wel met alle activiteiten mee kan doen.

Door met een continurooster te werken, is de middagpauze verkort tot een half uur. Daarbij is er op het plein assistentie van ouders. Zij ontvingen hiervoor een geringe vrijwilligersvergoeding (€ 5,- per middag). Daar er geen inkomstenbron tegenover staat, wordt hiervoor een bijdrage van de ouders gevraagd: € 12 per kind in groep 1 (voor een heel schooljaar), € 18,- per kind in groep 2 tot en met 4 en € 24,- per kind in groep 5 tot en met 8. In 2022/2023 wordt in overleg met de MR gekeken wat een passend tarief is, aangezien groep 1 dan ook op de dinsdagmiddag naar school gaat. Op deze manier is er ook voor deze groep TSO nodig.

Het innen van de vrijwillige ouderbijdrage

Alle bijdragen zijn per schooljaar en worden automatisch gefactureerd via Wis Collect. Als u deze vrijwillige bijdrage niet wilt of kunt voldoen, stellen we het op prijs als u ons informeert. Uiteraard zorgen we ervoor dat uw kind wel met alle activiteiten mee kan doen.

Tussenschoolse opvang

In verband met ons continurooster is er geen tussenschoolse voorziening.

Buitenschoolse opvang

De Regenboog heeft de buitenschoolse opvang uitbesteed aan Small Society. Deze organisatie is gespecialiseerd in de opvang van kinderen. De kwaliteit van de opvang is daarmee gegarandeerd. Small Society heeft in het hoofdgebouw van ’t Wold aan de Flevoweg een ruimte waar de voor- en naschoolse opvang plaatsvindt.

Sponsorbeleid

De school houdt een zeer terughoudend beleid ten aanzien van de materiële of geldelijke bijdragen. We doen het zeker niet wanneer daar naar de leerlingen toe bepaalde verplichtingen aan verbonden zijn. We hanteren het sponsorconvenant zoals dat is ondertekend door Verus. Het convenant beoogt het onderwijsinhoudelijk te vrijwaren van commerciële beïnvloeding. De door de school aan de sponsor te leveren tegenprestatie mag dus niet bestaan uit bijv. invloed op het lesmateriaal. Ook mogen leerlingen niet tegen hun wil met reclame-uitingen worden geconfronteerd.