Kwaliteitsbeleid

De Regenboog is één van de tien basisscholen van Stichting Codenz. Deze scholen verschillen in werkwijze, sfeer en resultaten. Het beleid van Stichting Codenz is er op gericht kwalitatief sterke scholen in stand te houden. Kwaliteitsbeleid staat dan ook hoog in haar vaandel. De Regenboog sluit daar graag bij aan.

De ontwikkeling van het onderwijs op De Regenboog gaat stapsgewijs. Vanuit een helder zicht op de leerlingkenmerken en de onderwijsbehoeften wordt het onderwijs gemaakt en ontwikkeld. Hoe we deze ontwikkeling volgen wordt vastgelegd in het Schoolplan en Schoolondersteuningsplan (SOP).

Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg is niets meer en minder dan zorgen voor een goede kwaliteit. Wat je onder goede kwaliteit verstaat kan per school verschillen. We stellen onszelf steeds de volgende vragen:

 • Doen we de goede dingen?
 • Doen we de dingen goed?
 • Vinden anderen dat ook?
 • Hoe weten we dat?
 • Wat doen we met die wetenschap?
Op de volgende manieren werkt De Tamarisk aan de kwaliteit:
 1. Waardering van het team
  Teamleden vullen tweejaarlijks een tevredenheidsonderzoek in. De uitkomst hiervan wordt verwerkt en besproken in het team. We gebruiken dit om ons onderwijs te verbeteren. Daarnaast worden er regelmatig teamgesprekken en individuele gesprekken gevoerd over de kwaliteit van ons onderwijs.
 2. Waardering van ouders en leerlingen
  Ouders en kinderen worden om het jaar gevraagd een tevredenheidsonderzoek in te vullen. De uitkomst hiervan wordt verwerkt en besproken in het team, met de MR en de bestuurder. We weten op die manier hoe u als ouders tegen het door ons aangeboden onderwijs aankijkt. Voor ons is de uitslag van dit onderzoek een belangrijk gegeven om ons verder te kunnen verbeteren. In april 2022 is het laatste tevredenheidondersonderzoek gehouden onder de ouders en leerlingen. De resultaten zijn besproken en maken o.a. onderdeel uit van het onderwijskundig jaarplan voor het komende schooljaar.
 1. Waardering maatschappij/externen
  We krijgen ook externe waardering voor het onderwijs op onze school, bijvoorbeeld door de onderwijsinspectie, het samenwerkingsverband en andere partners. Ook deze waardering kan aanzetten tot veranderingen.
 2. Leeropbrengsten en evaluaties
  Op De Regenboog brengen we alle leeropbrengsten in kaart door middel van methodegebonden toetsen en leerstofonafhankelijke toetsen door middel van het Cito-leerlingvolgsysteem. De leeropbrengsten worden geanalyseerd door de leerkrachten, de IB’er en de schoolleiding. De ontwikkeling van leerlingen kunnen wij goed volgen aan de hand van de resultaten, observaties en gesprekken. Als de leerling zich conform verwachting ontwikkelt, is dan voor ons een teken dat we op de goede weg zitten. Bij afwijkingen hiervan wordt naar de oorzaak gezocht en ondersteuning geboden.

Urenverdeling

In de Wet Primair Onderwijs wordt het aantal uren per schooljaar bepaald. Vanaf februari 2006 is er ‘keuzevrijheid’ voor het basisonderwijs met betrekking tot onderwijstijd. In hoofdlijnen ziet het er als volgt uit:
Het wettelijk voorschrift dat scholen niet langer dan 5,5 uur per dag les mogen geven, is afgeschaft. Wel moeten scholen een evenwichtige verdeling van de activiteiten in acht nemen. Leerlingen in het basisonderwijs moeten in acht schooljaren ten minste 7.520 uur onderwijs ontvangen, waarvan de eerste vier jaren ten minste 3.520 uur (gemiddeld 880 uur per schooljaar) en in de laatste vier schooljaren ten minste 3.760 uur (gemiddeld 940 uur per schooljaar). Binnen De Regenboog ligt de onderwijstijd van alle groepen hoger dan de minimumeis.

Aantal uren les per week
Groep 1 : 21,45 uur per week.
Groep 2 tot en met 4 : 23,45 uur per week.
Groep 5 tot en met 8 : 25,45 uur per week.

Schooltijden

Maandag 08.45 – 14.45 uur
Dinsdag 08.45 – 14.45 uur
Woensdag 08.45 – 12.30 uur
Donderdag 08.45 – 14.45 uur
Vrijdag 08.45 – 14.45 uur*

* groep 1 tot en met 4 ’s middags vrij (vanaf 12.15 uur)

We hebben een continurooster, alleen op woensdagmiddag zijn alle kinderen vrij. De middagpauze is van 12.35 tot 13.05 uur.