De Regenboog: Start naar een kleurrijke toekomst!

Doelen van het onderwijs

De Regenboog reikt ontwikkelingskansen aan. We willen als school een plek zijn waar kinderen zich geborgen mogen voelen. We zijn erop gericht dat kinderen presteren naar hun mogelijkheden. De vastgestelde kerndoelen van het ministerie vormen de basis van ons onderwijs en we bieden kinderen de mogelijkheid een individuele leerlijn te volgen. Van nature wil een kind graag leren en daarom willen we ons onderwijs interessant, motiverend en uitdagend inrichten, waardoor het leren betekenisvol wordt. Het leren vindt plaats in een professionele werk- en leeromgeving. Leren op De Regenboog is een interactief proces.

Breedteontwikkeling

Afwisseling tussen cognitieve en creatieve inspanning zetten wij in voor de ontwikkeling van kinderen. Daarnaast stimuleren wij talentontwikkeling en ontdekken we waar je goed in bent.

Gedrag en pedagogisch klimaat

Duidelijkheid en voorspelbaar klimaat dragen bij aan de opvoeding van kinderen. Positieve benadering stimuleert intrinsieke motivatie.

Partnerschap ouders

Het is essentieel voor de ontwikkeling van het kind dat school en opvoeders op één lijn zitten. Ouders en school hebben elkaar nodig.

De Regenboog wil onderwijs op maat bieden aan alle kinderen. Belangrijk is dat de volgende vaardigheden daarbij aan bod komen:

Burgerschap

Burgerschapsvorming is verweven in ons aanbod en zichtbaar gedurende een schooldag. Bij de lessen Kind op Maandag, Kanjertraining en Samen Op Aarde (Da Vinci methode) is burgerschapsonderwijs duidelijk zichtbaar. Bij burgerschap gaat het om de bereidheid en het vermogen om actief deel te nemen aan een gemeenschap en sociale integratie. Hiermee wordt bedoeld onze deelname als burgers, ongeacht welke etnische achtergrond, aan de samenleving en deelname aan de maatschappij met haar instituties en betrokkenheid bij uitingen van de Nederlandse cultuur. We mogen er met z’n allen voor zorgen dat ieder mens, in ons geval de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd en wij als collega’s onderling in samenhang met externen en ouders, een waardig leven kan leiden. We mogen mogelijkheden scheppen voor leerlingen waardoor zij met hun vrijheid leren omgaan. We mogen ze leren verantwoordelijkheid te nemen, zonder zichzelf in het middelpunt te plaatsen. Lesgeven kan dit aanwakkeren en het is ook zichtbaar in onze manier van contact aangaan met de mensen in onze organisatie. We willen de kinderen de wereld inbrengen die vanuit waarde in het leven staan. Het is onze houding die telt. Komend schooljaar gaan wij onze visie op burgerschap herijken, onze doelen en het daarbij passende onderwijsaanbod op burgerschap verder uitwerken in een plan, zodat wij onze opbrengsten van het burgerschapsonderwijs goed kunnen volgen en monitoren en waarnodig ons aanbod en aanpak aanpassen.

Cognitieve vaardigheden

De lesstof wordt klassikaal aangeboden met een zo kort mogelijke instructie. Kinderen die wat meer uitleg nodig hebben, geven we verlengde instructie. Ook zijn er individuele leerlijnen. De kinderen werken (vanaf groep 5) met dag- en weektaken. Het doel hiervan is om de kinderen te leren de taken voor de betreffende dag/week in te plannen en uit te voeren. De Regenboog werkt met moderne methoden. Zo wordt ervoor gezorgd dat er een doorgaande lijn is in de aan te bieden stof, maar ook in de aanpak voor de verschillende kinderen. Op deze wijze kunnen we onderwijs met kwaliteit bieden. Naast de methoden wordt er gebruik gemaakt van ander lesmateriaal om te verdiepen en te verbreden. Hierbij worden ook de computers en het digitale schoolbord ingezet.

Sociaal-emotionele vaardigheden

We vinden het heel belangrijk dat kinderen op een prettige manier met elkaar omgaan. Door middel van de Kanjertraining leren we de kinderen hoe ze op een juiste wijze voor zichzelf én voor elkaar kunnen opkomen. Ook hebben we op school een pestprotocol. Aan het begin van ieder jaar spreken we in elke groep gouden regels af, waar iedereen belooft zich voor in te zetten zich daaraan te houden. We vinden het tevens belangrijk kinderen mee te geven dat er verschillen tussen mensen zijn en dat die verschillen er mogen zijn. Op die manier kun je van elkaar leren.

Creatieve vaardigheden

Er worden wekelijks muziek-, crea- en tekenlessen in de groep aangeboden. Ook wordt er aandacht besteed aan kunst en cultuur, dit in samenspraak met de Stichting De Verbeelding te Zeewolde (via de cultuurcoördinator).

Overige vaardigheden

De kinderen groeien op in een samenleving waarin ICT-vaardigheden essentieel zijn. Onze computers (Chromebooks) worden gebruikt ter ondersteuning van het onderwijs en als hulpmiddel bij het zoeken naar informatie voor bijvoorbeeld werkstukken en spreekbeurten.

Christiaan Huygens

Op De Regenboog startte schooljaar 2016-2017 het Christiaan Huygensonderwijs voor hoogbegaafde kinderen. Christiaan Huygensonderwijs staat voor: versnellen zonder de klas te verlaten, extra vakken als Spaans, ondernemen en denksport (bridge) en speciaal opgeleide leerkrachten. Deze leerlingen hebben vaak andere interesses dan leeftijdsgenoten, stellen kritische vragen, zoeken naar alternatieve oplossingen en hebben in veel gevallen weinig behoefte aan herhaling. De leerlingen hebben eigen doelen en zijn heel vaak perfectionistisch ingesteld. Deze klassen werken nauw samen met de ‘moederschool’ in Dronten, ook één van de scholen van de Stichting Codenz. Caroline Beijers is de directeur van CH. Hiernaast is er een Huygensklas. Ook hierin zitten kinderen met kenmerken van hoogbegaafdheid, maar zij gaan een middag naar deze klas en zitten de rest van de week in een reguliere basisschoolklas.

Speerpunten

Het komende schooljaar staan de volgende speerpunten centraal:

  • uitbreiding van het ‘circuitmodel’ als instructiemiddel naar de midden- en onderbouw;
  • uitbreiding van het werken vanuit de dynamische driehoek in de vorm van ‘start’-gesprekken met ouder en kind richting middenbouwgroepen;
  • teamontwikkeling met betrekking tot oriëntatie op een nieuwe rekenmethode;
  • specifieke aandacht voor hoogbegaafdheid in groep 3 en 4;
  • invoering van nieuwe taal- en spellingmethode (Staal) voor groep 7 (en 8)
  • Binnen burgerschap onze visie herijken en het onderwijsaanbod verder uitbouwen en afstemmen, zodat wij onze opbrengsten goed kunnen volgen en monitoren.
  • Implementatie nieuwe leerlingrapport;