Ondersteuning van het jonge kind

In groep 1 en 2 wordt de basis gelegd voor het onderwijs in de rest van de school. Vierjarigen zijn nog erg op zichzelf gericht en krijgen vanzelfsprekend de mogelijkheid om zich vanuit deze beleving te ontwikkelen. Daarom moeten taal-, denk- en motorische vaardigheden spelenderwijs vorm krijgen. Zo mogen knippen, plakken, kleuren en veters strikken geen doel op zich zijn, maar een middel om het voornoemde te (leren) ontwikkelen. Daarnaast moeten de kinderen leren wat het is om in een groep te functioneren, sociaal en emotioneel maken ze op deze leeftijd immers een enorme groei door. Het begeleiden naar samenwerken achten we daarom van essentieel belang: samen spelen, samen leren, samen opruimen.

Thematisch werken

De activiteiten van groep 1 en 2 starten vanuit de kring. Verder wordt er gespeeld en gewerkt aan tafels, in hoeken, in het speellokaal en op het schoolplein. Veelal wordt er gewerkt vanuit een bepaald thema (voorjaar, afval, bodemdiertjes). Met dat thema als vertrekpunt komen allerlei activiteiten in samenhang aan de orde. Op het lesrooster worden verschillende ontwikkelingsgebieden onderscheiden. In de dagelijkse praktijk is dit nauwelijks merkbaar. Wie speelt in de zogenoemde huishoek is ook bezig met taalontwikkeling. Veel aandacht is er voor de taal- en rekenontwikkeling, omdat veel vormen van leren hiervan afhankelijk zijn.

Voorbereiden op groep 3

In groep 2 worden activiteiten aangeboden die voorbereiden op het leren lezen, rekenen en schrijven in groep 3. In de loop van groep 2 wordt samen met de ouders besproken of een kind toe is aan groep 3. Het is zeker niet zo dat kleuters zo snel mogelijk ‘klaargestoomd’ moeten worden voor de rest van de school. Integendeel. Met succes groep 3 doorlopen lukt pas als het kind hier daadwerkelijk aan toe is. In de meeste gevallen verloopt zo’n ontwikkeling op natuurlijke wijze. Wanneer een kind niet toe is aan de lesstof van groep 3, wordt in samenspraak met de intern begeleider besproken hoe we het aanbod beter kunnen aansluiten in groep 3 of dat er toch sprake moet zijn van kleuterverlenging.
Image

Speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften

De Codenz-scholen doen er alles aan om het onderwijs-ondersteuningsaanbod thuisnabij te realiseren. Uitgangspunt is dat ieder kind recht heeft op onderwijs en ondersteuning op maat passend bij het ontwikkelingsperspectief van de leerling.

Stichting Codenz geeft vorm aan ondersteuningsroutes, arrangementen, een Christiaan Huygens-afdeling, en een Expertise Centrum om tegemoet te komen aan de invulling van de basis- en extra ondersteuning.

Ouders/verzorgers zijn de eerstverantwoordelijken voor de opvoeding van hun kinderen. Zij hebben invloed op het beleid en zijn betrokken bij de werkwijze van de school, waarop hun kind is geplaatst. De leraar is de onderwijsprofessional en is eerstverantwoordelijk voor het bieden van goed onderwijs. Het is van wezenlijk belang dat ouders en school enerzijds deze gescheiden verantwoordelijkheden (h)erkennen, maar anderzijds voortdurend met elkaar in dialoog blijven. Op die manier kunnen wij profiteren van elkaars kennis, bij het zoeken naar de juiste ondersteuning en oplossingen.