Ouderbijdrage en opvang

Vrijwillige ouderbijdrage

De ouderbijdrage (bijdrage ouders/verzorgers) is voor Stichting Codenz vastgesteld op € 35,-. Voor tweede en volgende kinderen uit een gezin is de bijdrage € 32,50 per kind.

Voor kinderen die vanaf januari van een lopend schooljaar op Het Kompas komen, vragen we een bijdrage van € 30,- voor het eerste kind en € 25,- voor een tweede of volgende kind. Kinderen die na 1 mei op school komen betalen geen ouderbijdrage meer in dat schooljaar. De ouderbijdrage (bijdrage verzorgers) is vrijwillig.

Het innen van de vrijwillige ouderbijdrage

Alle bijdragen zijn per schooljaar en worden automatisch gefactureerd via Wis Collect. Als u deze vrijwillige bijdrage niet wilt of kunt voldoen, stellen we het op prijs als u ons informeert. Uiteraard zorgen we ervoor dat uw kind wel met alle activiteiten mee kan doen.

Tussenschoolse opvang

Op het Kompas werken we met een zogenaamd contineurooster. Hierbij krijgen de kinderen van 8.30 tot 14 uur les. Ze hebben ‘s morgens een kwartier pauze en tussen de middag een half uur. Tussen de middag eten de kinderen in hun eigen klas bij hun eigen leerkracht.

Buitenschoolse opvang

Kinderopvang Dronten is de samenwerkingspartner van Stichting Codenz. Stichting Kinderopvang Dronten biedt onder andere buitenschoolse opvang en deze voldoet aan de kwaliteitseisen zoals vastgelegd in de Wet Kinderopvang.

De BSO bevindt zich in Het Kompas. Tijdens de opvang staat ontspanning centraal. Graag willen zij kinderen in hun vrije tijd leuke en gevarieerde activiteiten aanbieden op het gebied van sport en bewegen, creatieve ontwikkeling en natuurbeleving.
Image

Sponsorbeleid

De school houdt een zeer terughoudend beleid ten aanzien van de materiële of geldelijke bijdragen. We doen het zeker niet wanneer daar naar de leerlingen toe bepaalde verplichtingen aan verbonden zijn. We hanteren het sponsorconvenant zoals dat is ondertekend door Verus. Het convenant beoogt het onderwijsinhoudelijk te vrijwaren van commerciële beïnvloeding. De door de school aan de sponsor te leveren tegenprestatie mag dus niet bestaan uit bijv. invloed op het lesmateriaal. Ook mogen leerlingen niet tegen hun wil met reclame-uitingen worden geconfronteerd.