Onderwijsresultaten

De schoolkeuze voor voortgezet onderwijs is onder meer afhankelijk van de volgende criteria: Het advies van de school, op basis van de resultaten van de toetsen van het leerlingvolgsysteem, de observaties door de leerkracht gedurende de basisschoolperiode en de uitslagen van de “doorstroom toets” (voorheen IEP).

Resultaten op basis van referentieniveaus

Op Het Kompas zijn de volgende eindresultaten behaald:
2020-2021: 78,8
2021-2022 : 80,7
2022-2023: 73,7

Uitstroomtabel

Image

IEP toets

De Eindtoets Basisonderwijs is in de eerste plaats om vast te stellen wat een leerling aan het eind van de basisschool weet en niet om de kwaliteit van scholen te meten. Sinds schooljaar 2017-2018 nemen we de IEP-eindtoets af omdat deze ons meer informatie geeft om tot een beter advies te komen voor het vervolgonderwijs. De IEP-eindtoets zet de behaalde resultaten bij lezen, taal en rekenen om naar een standaardscore tussen de 50 en 100. Een schoolscore van 80 is - als er geen gewichtenleerlingen zijn - als voldoende beoordeeld door de inspectie. Hoewel de Eindtoets Basisonderwijs niet bedoeld is om de kwaliteit van de scholen te meten, zegt de schoolscore uiteraard wel iets over de school, mits er geen grote tussentijdse wisselingen van leerlingen geweest zijn. Iedere school heeft weleens een jaar met opvallend goede of minder presterende leerlingen. Gemiddelde prestaties van de complete groep leerlingen geven een beter beeld of een school erin slaagt kinderen de kennis en vaardigheden bij te brengen die in het voortgezet onderwijs onmisbaar zijn.

Toelichting op de resultaten

De IEP is in vergelijking met de Cito opbrengsten van de midden meting van januari beter gemaakt. Er is vanaf januari vooral ingestoken op op de basisvaardigheden van spelling, rekenen en begrijpend lezen.We hebben de volgende interventies ingezet spelling dictee, lezen; boekpromotie, leesbevordering"Yoleo" lezen is ingezet, er zijn aansprekende tijdschriften gebruikt. Dagelijks werd er door iedere leerling een half uur gelezen.We hebben hierin samen opgetrokken met ouders, die ook thuis extra zijn gaan lezen. Voor rekenen zijn we afgelopen jaar overgestapt op een nieuwe methode Pluspunt Hierbij is implementatie begeleiding ingezet om de nieuwe methode te leren kennen en te leren gebruiken zoals deze bedoeld is. We verwachten dat de rekenresultaten daarmee ook omhoog zullen gaan. 

De IEP-resultaten zijn passend bij de verwachtingen van de leerlingen in deze groep 8. Omdat we het kijken naar talenten en mogelijkheden van leerlingen belangrijk vinden, hebben sommige leerlingen op een eigen leerlijn of met een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) gewerkt. Deze leerlingen hebben gewoon meegedaan aan de eindtoets. De resultaten van alle leerlingen in de groep zijn meegenomen in de eindresultaten, waardoor het groepsgemiddelde wat lager is, maar wel passend bij dat wat we de afgelopen jaren hebben gezien op de CITO tussentoetsen en bij wat we in de groep zien.
De resultaten op gebied van rekenen zijn nog beïnvloed door de oude rekenmethode die in groep 8 gebruikt wordt. Schooljaar 2022-2023 is de nieuwe methode Pluspunt in groep 1 t/m 7 geïmplementeerd en hebben we hier teamscholing in gehad. Volgend schooljaar gaat dit ook voor groep 8 gelden. Wel is er al extra tijd voor automatiseren van de basisvaardigheden ingezet.

Voor lezen en begrijpend lezen hebben we LIST-lezen (Lezen is Top!) weer nieuw leven ingeblazen. Hierdoor stond in alle groepen weer voldoende leestijd op het rooster, van groep 3 t/m groep 8. Ook hebben we extra aandacht besteed aan leesmotivatie, iets wat in groep 8 erg wisselend is geweest, en aan werkvormen rondom geïntegreerd onderwijs in begrijpend lezen. Komend jaar gaan we hier verder mee.
We verwachten dat onze eindresultaten komend schooljaar hoger zullen zijn.

Leerlingaantallen

Image

Groeien in Zicht op Ontwikkeling

Elk schooljaar voeren we ambities op school- en groepsniveau in voor het behalen van de 1F en 1S/2F norm op de gebieden Lezen, Rekenen en Taalverzorging. Na de Cito juni uitslagen kunnen we bepalen of deze doelen reëel zijn. Het percentage op 1F,1S/2F is op basis van onze school weging een aandachtspunt.Door middel van ons leerlingvolgsysteem ParnasSys kunnen we zicht krijgen op de gewenste koers van de groep wat betreft de doelen op niveau 1F,1S/2F. Zo krijgen we meer zicht op de ontwikkelruimte bij de kinderen en kunnen we bepalen waar op aangesloten kan worden om mogelijke en gewenste leergroei te realiseren.We stellen ons als doel om gezien onze leerlingpopulatie de uitstroom van leerlingen op 1S/2F niveau te vergroten.

Schooladvies

We houden vanaf de start van de basisschooltijd zicht op de ontwikkeling van onze leerlingen. Zo kunnen we aan- en bijsturen waar nodig. Hierbij kijken we naar leerontwikkeling, met behulp van de toetsresultaten vanuit de methode en CITO, werkhouding en kindkenmerken. 

Met behulp van de CITO-resultaten, de resultaten van de methodetoetsen en de observaties van de leerkracht van groep 6 en 7 stellen we eind groep 7 een pre-advies op voor het Voortgezet Onderwijs. Hierbij kijken we ook weer naar de werkhouding en kindkenmerken. Dit pre-advies wordt eind groep 7 met ouders besproken.
Ook in groep 8 volgen we de ontwikkeling van leerlingen door middel van  een CITO-toets. Dit gebeurt in oktober. Halverwege groep 8,  In januari, stellen wij , nog voor de Doorstroom-toets,  een (voorlopig) schooladvies op. Dit is op basis van het preadvies, de CITO-toetsresultaten, de resultaten van de methodetoetsen en observaties van de leerkracht, werkhouding en kindkenmerken. Dit wordt met ouders besproken.
In het voorjaar worden de resultaten van de Doorstroom-toets bekend. Naar aanleiding van deze resultaten kunnen wij het schooladvies heroverwegen. Vervolgens is het mogelijk om het advies naar boven toe bij te stellen. De ouders van de betreffende leerlingen worden hierover geïnformeerd. De definitieve schooladviezen worden in maart en indien nodig na de Doorstroom-toets  overgedragen aan het Voortgezet Onderwijs.