Onderwijsresultaten

De schoolkeuze voor voortgezet onderwijs is onder meer afhankelijk van de volgende criteria: het advies van de school, de resultaten van de toetsen van het leerlingvolgsysteem gedurende de basisschoolperiode en de uitslagen van de IEP Eindtoets.

Resultaten op basis van referentieniveaus

Op Het Kompas zijn de volgende eindresultaten behaald:
2018-2019: 84,8
In schooljaar 2019-2020 is geen eindtoets gemaakt, omdat deze door de Corona schoolsluiting door de overheid is afgelast.
2020-2021: 78,8
2021-2022: 80,7

Uitstroomtabel

Image

IEP toets

De Eindtoets Basisonderwijs is in de eerste plaats om vast te stellen wat een leerling aan het eind van de basisschool weet en niet om de kwaliteit van scholen te meten. Elke leerling krijgt, na het maken van de toets, een eindscore. Deze ligt tussen 501 en 550 punten. Op basis van de score van alle leerlingen van één school rekent het Cito ook een score uit voor de groep deelnemende leerlingen van Het Kompas als geheel. Door deze schoolscore kunnen scholen ook zien hoe zij presteren in vergelijking met scholen die aan een vergelijkbare groep leerlingen lesgeven. Dus of de groep als geheel in dat desbetreffende schooljaar presteert op basis van wat men van een school als Het Kompas mag verwachten. Sinds schooljaar 2017-2018 nemen we de IEP-eindtoets af omdat deze ons meer informatie geeft om tot een beter advies te komen voor het vervolgonderwijs. De IEP-toets zet de behaalde resultaten bij lezen, taal en rekenen om naar een standaardscore tussen de 50 en 100. Een schoolscore van 80 is - als er geen gewichtenleerlingen zijn - als voldoende beoordeeld door de inspectie. Hoewel de Eindtoets Basisonderwijs niet bedoeld is om de kwaliteit van de scholen te meten, zegt de schoolscore uiteraard wel iets over de school, mits er geen grote tussentijdse wisselingen van leerlingen geweest zijn. Iedere school heeft wel eens een jaar met opvallend goede of minder presterende leerlingen. Gemiddelde prestaties van de complete groep leerlingen geven een beter beeld of een school erin slaagt kinderen de kennis en vaardigheden bij te brengen die in het voortgezet onderwijs onmisbaar zijn.

Toelichting op de resultaten

Toelichting resultaten eindtoets 2022. De IEP is in vergelijking met de Cito scores van januari beter gemaakt. Er is vanaf januari vooral ingestoken op op de basisvaardigheden van spelling, rekenen en begrijpend lezen. Voor spelling is het superspellingdictee vanaf januari weer wekelijks afgenomen, dat is van augustus tot en met december minder gebeurd. Waarschijnlijk is dat een oorzaak geweest voor de tegenvallende cito resultaten in januari voor spelling. Deze groep heeft als kenmerk dat er veel leerlingen in zitten die niet van lezen houden. Met name een grote groep jongens. Er is desalniettemin ingestoken op veel lezen en ouders zijn daar ook op attent gemaakt om dit bij hun kind te stimuleren. "Yoleo" lezen is ingezet, er zijn aansprekende tijdschriften gebruikt. Dagelijks werd er door iedere leerling een half uur gelezen met aandacht voor boekpromotie en leesbevordering. Voor rekenen zijn we afgelopen jaar overgestapt op een nieuwe methode en is er voor deze groep voor gekozen met de "oude methode" het jaar af te maken. Volgend jaar starten we met de methode Pluspunt, omdat de huidige methode niet bij onze rekenvisie past. Er wordt implementatie begeleiding ingezet om de nieuwe methode te leren kennen en te leren gebruiken zoals deze bedoeld is. We verwachten dat de rekenresultaten daarmee ook omhoog zullen gaan. De groep 8 van aankomend jaar zal dit nog niet gaan gebruiken. Er wordt gestart met het invoeren van de nieuwe rekenmethode Pluspunt in groep 7.

Leerlingaantallen

Image

Groeien in Zicht op Ontwikkeling

Dit jaar hebben we per groep en vakgebied schoolnormen in de schoolanalyse ingevoerd binnen ParnasSys. Na de Cito juni uitslagen kunnen we bepalen of deze doelen reëel zijn. Het percentage op 1s/2f is op basis van onze schoolweging een aandachtspunt. Tijdens een studiedag in juni ‘22 is er door middel van een training vanuit ParnasSys gekeken naar gebruik en mogelijkheden van de groepskaart en hoe je hiermee (in-)zicht kunt krijgen op de gewenste koers van de groep wat betreft de doelen op niveau 1f/1s2f. Zo krijgen we meer zicht op de ontwikkelruimte bij de kinderen en kunnen we evidence informed bepalen waar op ingestoken kan worden om mogelijke en gewenste leergroei te realiseren.