Kwaliteitsbeleid

Het Kompas is één van de tien basisscholen van Stichting Codenz. Deze scholen verschillen in werkwijze, sfeer en resultaten. Het beleid van Stichting Codenz is er op gericht kwalitatief sterke scholen in stand te houden. Kwaliteitsbeleid staat dan ook hoog in haar vaandel. Het Kompas sluit daar graag bij aan.

Op vijf manieren werkt Het Kompas aan verdere kwaliteitsverbetering:

Werken met goede methoden en ondersteunende materialen

In Het Kompas wordt lesgegeven met behulp van zorgvuldig gekozen lesmethoden. Bij het kiezen van materialen, wordt gelet op de inhoudelijke kwaliteit en het uiterlijk. Het werken met een goede methode is één manier om kwaliteit na te streven. Het vervangen van methoden is een cyclisch proces.

Gekwalificeerd personeel

Belangrijker dan de methoden die Het Kompas gebruikt, zijn de mensen die er werken. Aan hen zijn de kinderen toevertrouwd. Zij gaan met de kinderen om en bouwen er een relatie mee op. Zij zorgen ervoor dat de materialen zinvol gebruikt worden. De teamleden werken niet alleen in de groepen, maar investeren ook in samenwerking en onderlinge afstemming. Jaarlijks wordt er geïnvesteerd in scholing. Nieuwe ontwikkelingen worden gevolgd. Daarom is er jaarlijks een aantal studiedagen en volgen leerkrachten cursussen, vooral in teamverband.

Kwaliteitsmeting en communicatie

Om de kwaliteit van het onderwijs op Het Kompas te bewaken en verder te verhogen, volgen we de resultaten van de kinderen, door regelmatige toetsing in combinatie met observaties. Deze toetsen en observaties geven inzicht in de prestaties en vorderingen van de individuele kinderen. Bovendien geven de resultaten een totaalbeeld van de groep en van de school.

Kwaliteitsmeting

Stichting Codenz richt zich met haar scholen op eigentijdse kwaliteitsinstrumenten op basis van kwaliteitsindicatoren. Wanneer we met vernieuwende onderwerpen bezig zijn, richt Het Kompas zich mede op deze indicatoren. Op deze manier wordt een cyclus van kwaliteitszorg geborgd. Het Kompas oriënteert zich op materialen, werkwijzen en/of instrumenten die aansluiten bij de manier waarop we binnen het team van Het Kompas het onderwijs vormgeven. We richten ons daarbij op de werkvloer omdat ‘het in de klas gebeurt’. Planmatig handelen op basis van signaleren, observeren en analyseren sluit aan op nut en noodzaak van doelgericht werken.

Tevredenheidsonderzoek

Met regelmaat van enkele jaren, wordt een tevredenheidsonderzoek gehouden onder de ouders/verzorgers van de kinderen binnen Stichting Codenz.

Dit doen we door de komende vier jaar te werken aan;

  1. Visie herijken,
  2. Focus,op kwaliteit en ontwikkeling
  3. Structuur in didactisch lesmodel en klassenmanagement,
  4. Borgen van werkwijze en ontwikkeling (HGW)
(Zie hoofdstuk ‘Onderwijsdoelen’)

Urenverdeling

Het aantal uren onderwijs dat gegeven wordt bedraagt voor de onderbouwgroepen
(1 tot en met 4) ten minste 3.520 uur per 4 jaar. Voor de bovenbouwgroepen (5 tot en met 8) is dit minimaal 3.760 uur per 4 jaar. Over acht schooljaren is dit minimaal 7.520 uur. De overgebleven 240 uur mogen scholen zelf verdelen over de onderbouw en de bovenbouw. Jaarlijks wordt door het bestuur een vakantierooster vastgesteld. Op het Kompas werken we met een continurooster waarbij alle groepen van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 14.00 uur naar school gaan.
Image