Op het Kompas komt je talent tot bloei.
Speerpunten:
  1. Visie herijken,
  2. Focus,op kwaliteit en ontwikkeling
  3. Structuur in didactisch lesmodel en klassenmanagement,
  4. Borgen van werkwijze en ontwikkeling (HGW)

1 Visie herijken

Vanuit de theorie, (Vertrouwen, Verbinden, Vakmanschap; Lieskamp en Vink),  

Om als leerkracht eigenaarschap en autonomie op een professionele ontwikkeling te krijgen is het belangrijk om je vanuit je persoonlijke professionele ambities te kunnen verbinden met de doelen van de school. De doelen van de school worden zichtbaar binnen de visie en missie. Het formuleren van een visie en missie, die gedragen wordt door zowel de individuele leerkrachten en het team als geheel is daarom belangrijk .

De visie voor het Koersplan van Codenz is beschreven vanuit drie kernwaarden; 

Lef, Passie en Verbinding 

Visie van het Kompas is; 

Vormen en wijsmaken, groeien in geloof en ruimte voor eigenheid.

Slogan. Het Kompas waar jouw talent tot bloei komt. 

Visie vanuit het Kompas blijft/wordt.

2 Focus, op kwaliteit en ontwikkeling

Vanuit de theorie (Hessing et al, 2013 p52);  

Door samen te werken en leren aan het verbeteren van het leerproces van leerlingen en het analyseren van de leerprestaties van de leerlingen vindt er een continu leerproces plaats. Correcte en betrouwbare informatie is daarbij een voorwaarde. Het gaat daarbij niet alleen om cijfers en resultaten van toetsen, maar het gaat vooral om de analyse van het leerproces, de interventies die hebben plaatsgevonden, observaties van leerlingen en gesprekken met ouders en leerlingen.

Doelstelling voor de kwaliteit en opbrengsten van Het Kompas is het beoordelingskader voor het primair onderwijs vanuit de Inspectie OCW. (Onderwijs, cultuur en wetenschappen). 

Naast een score van de doorstroom toets (vanaf 2024) van landelijk gemiddeld of hoger willen we een score op referentieniveau van 1F /2F/1S passend bij de weging van de leerlingpopulatie van Het Kompas.

3 Structuur in didactisch lesmodel en klassenmanagement

Om structuur en focus te krijgen in het werken met een goed didactisch lesmodel en ondersteunend klassenmanagement maken we gebruik van zogenaamde “kwaliteitskaarten”.

Deze manier van werken is gebaseerd op de Enigma aanpak van Naaijkens en Bootsma 2018. 

Gericht op twee sporen;  

Spoor 1 gericht op vakmanschap en professionaliteit  

Spoor 2 gericht op het vormen van de basis van je kwaliteitsaanpak.

4 Borgen van werkwijze en ontwikkeling (HGW)

  • Werken met kwaliteit- en ambitiekaarten. ( zie bijlage) 
  • Inzetten van een effectieve, constructieve vergader/ overleg cultuur.  

De studiemomenten hebben structureel een verdiepende inhoud op onze schoolontwikkeling.

Onze doelen worden onderbouwd vanuit de volgende literatuur;  

‘En wat als we nu weer eens gewoon gingen lesgeven;’ Eva Naaijkens en Martin Bootsma. 

“Handboek professionele schoolcultuur "Henk galenkamp en Jeannette Schut 

“Vertrouwen, Verbinden, Vakmanschap” Myriam Lieskamp en Rob Vink.

Burgerschap

De basiswaarden zijn: vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Dit betekent dat kinderen kennis moeten krijgen over verschillen in godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, afkomst, geslacht, handicap of seksuele gerichtheid en dat iedereen gelijkwaardig behandeld moet worden. We zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.  Onderwijs heeft 3 belangrijke functies: het draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen, het zorgt voor didactische overdracht van maatschappelijke en culturele verworvenheden en het bereidt kinderen voor op hun deelname in de samenleving. 
  1. We onderwijzen onze leerlingen, tot sociaal vaardige, betrokken, zelfstandige en evenwichtige mensen die op een respectvolle wijze omgaan met elkaar, met zichzelf en de omgeving/ milieu. Dit doen we uit waarden en normen die we mede vanuit onze christelijke identiteit vorm geven.
  2. We onderwijzen onze leerlingen op tot personen die kennis hebben van en respect voor religies en andere maatschappelijke opvattingen.
  3. We zorgen voor een algemene ontwikkeling met o.a. kennis over onze cultuur en cultuur van anderen en waardering voor ons cultureel erfgoed. 
  4. We leren onze leerlingen reflecteren op eigen handelen en maken zich bewust van het effect van hun handelen op zichzelf,  medeleerlingen en op de maatschappij.

Doel voor Burgerschap

Op het Kompas willen we onze leerlingen zo begeleiden dat ze deel kunnen uitmaken van de samenleving waarin we leven.  Als basisschool willen we niet alleen de basis leggen voor het voortgezet onderwijs, maar ook vanaf het begin aan de vorming van onze leerlingen, zodat er een bewustzijn ontstaat voor regels, waarden en normen en samenwerking. Vanuit de Bijbelse waarden en normen wordt er in de school belang gehecht aan mensen die een eigen mening hebben, die kritisch zijn t.o.v. elkaar, maar ook op een plezierige en goede manier met elkaar omgaan en voor elkaar iets willen betekenen.

Onze doelen worden onderbouwd vanuit de volgende literatuur;
‘En wat als we nu weer eens gewoon gingen lesgeven;’ Eva Naaijkens en Martin Bootsma.
“Handboek professionele schoolcultuur "Henk galenkamp en Jeannette Schut
“Vertrouwen, Verbinden, Vakmanschap” Myriam Lieskamp en Rob Vink.