Op het Kompas komt je talent tot bloei! Dat werken we hieronder uit in drie doelen.

Doelen van het onderwijs
  • Vormen en wijs maken
  • Groeien in geloof
  • Ruimte voor eigenheid

Vormen en wijs maken

Bij vormen en wijs maken horen onderwijzers, die – zelf ook wijs geworden – nu kinderen wijs willen maken. Wij willen kinderen helpen richting te vinden in de overweldigende hoeveelheid informatie en keuzemogelijkheden. Ook willen we kinderen vormen, omdat we gaan voor meer dan alleen goed lees-, taal- en rekenonderwijs. We zijn namelijk mens met ziel, hoofd, hart en lichaam. Het betreft vorming/ontwikkeling van geweten (ziel), visie (hoofd), passie (hart) en discipline (lichaam). Zodat we als compleet mens een compleet leven kunnen leiden. Dan kunnen we ‘Samen leren met en van elkaar’. Dat vormt en maakt wijs!

Groeien in geloof

Bij groeien in geloof denken we allereerst aan de Bijbel – Gods Woord – als Het Kompas. Dat is ons baken en bepaalt onze koers. De Bijbel is voor ons de bron waaruit we leven en geven.
Respect en liefde voor God, de ander, onszelf en onze omgeving vloeien daaruit voort. We willen richtingwijzers zijn die de weg gaan van Jezus. Als zijn leerlingen en navolgers geven we - onbaatzuchtig, geduldig en liefdevol - richting aan leerlingen, ouders en collega’s. Ieder kind is waardevol. We maken waar wat we zeggen (Jacobus 1: 22 ‘en wees daders van het Woord en niet alleen hoorders…’). Door op God te vertrouwen, stellen we steeds onze normen en waarden aan de orde als het gaat om hoe we samen leven. We kunnen door veel bodems zakken, maar niet door de onderste. Als Jezus Christus ons kompas is kunnen we niet uit Gods handen vallen. Dat geloof, die zekerheid kan niets en niemand van ons afnemen.

Ruimte voor eigenheid

Bij ruimte voor eigenheid denken we aan het leren kennen, erkennen en benutten van elkaars talenten en kwaliteiten. Recht doen aan en tot je recht komen, dat zijn kernwaarden voor Het Kompas. We leggen de nadruk op wat we kunnen, waar we goed in zijn, wat ons plezier geeft, in plaats van te focussen op tekorten en fouten. We maken dit onder andere concreet door het gebruik van het onderwijsmodel VierKeerWijzer (meervoudige intelligentie). We zijn ons bewust van het belang van beeldende vorming waarbij beeldtaal van kinderen vaak meer zegt dan woorden. We willen onze eigen koers varen om brede vorming te realiseren. Daarin willen we naast de cognitieve ontwikkeling nadrukkelijk ruimte geven en nemen voor creativiteit.

Burgerschapsonderwijs en mensenrechteneducatie geven we op Het Kompas onder andere vorm middels gebruik van het onderwijsmodel VierKeerWijzer (wereldoriëntatie), onze methode levensbeschouwing Kind op Maandag en de Kanjertraining (goed omgaan met jezelf en de ander). Zo richt de Kanjertraining zich bijv. op het ontwikkelen van een goede houding t.o.v. na te streven doelen bij Democratie, Participatie en Identiteit (zie Doelen burgerschapsonderwijs en mensenrechteneducatie voor het schoolcurriculum primair onderwijs op slo.nl). Dit schooljaar gaan we in kaart brengen welke doelen meer/minder aandacht behoeven in ons curriculum, teneinde een evenwichtig aanbod te hebben m.b.t. burgerschapsonderwijs en mensenrechteneducatie.
We hebben hierbij speciale aandacht voor de drie doelen die behoren bij inzicht hebben in democratie. Te weten: 1. Rechten en plichten die kinderen in een democratische samenleving hebben; 2. Enkele hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting en de rol van de burger; 3. Het verschijnsel dat er in een democratie verschillen in opvattingen zijn.