Ondersteuning van het jonge kind

De activiteiten in de onderbouwgroepen 1 en 2 verschillen van die van de andere groepen. Dat is merkbaar aan de inrichting van de lokalen en aan de manier van werken. Door samen met andere kinderen, met diverse materialen in verschillende ‘hoeken’ te spelen, ontdekt en leert de kleuter spelenderwijs. De meeste ontwikkelingsgebieden/vakken komen in samenhang aan de orde, aan de hand van thema’s.

Onderbouwd

In groep 1-2 werken we met het werk-/leerpakket Onderbouwd. Ontwikkelingsmateriaal wordt gekoppeld aan leerkaarten. Het pakket is gebaseerd op de kerndoelen voor de vakken taal, rekenen en (schrijf-)motoriek. Een kleuter moet zich maar liefst 86 vaardigheden eigen maken, om op een verantwoorde manier door te kunnen gaan naar groep 3. Onderbouwd zet alle ontwikkelingsmaterialen in een duidelijke leerlijn en heeft bij ieder te behalen kern- en leerdoel passend materiaal geselecteerd. Het lerende kind kan zo door middel van het op school aanwezige ontwikkelingsmateriaal de doelen behalen, die belangrijk zijn voor de doorgaande lijn. Onderbouwd maakt gebruik van materialen waarbij doelgericht leren aan de orde is.

Ontwikkelingsmateriaal

De ontwikkelingsmaterialen zijn specifiek ontwikkeld voor het behalen van de leerdoelen. Doordat de materialen een duidelijk leerdoel in een doorgaande lijn vertegenwoordigen, is bij elk van deze spellen een leerkaart geschreven met daarop een heldere structuur voor klassikale introductie, een werkles in groepen en een individueel controlemoment. Op deze manier krijgt een ontwikkelingsspel een duidelijke plek in de ontwikkelingsleerlijn van het onderwijs in de groepen 1-2. De meerwaarde van Onderbouwd is de koppeling van het ontwikkelingsmateriaal uit de kast aan een kern- en leerdoel. Zo is er dus sprake van een beredeneerd leerstofaanbod.

Engels

Vanaf groep 1 krijgen de kinderen Engels, dit begint met een kennismaking van eenvoudige woorden zoals de kleuren, ja en nee. In de loop van de jaren wordt dit verder uitgebreid.
Image

Kleuter stimuleren

Door het, op een speelse manier, doelgericht aanbieden van het materiaal wordt de ontwikkeling van de kleuter gestimuleerd. Het belangrijkste uitgangspunt van Onderbouwd is niet alleen het volgen, maar vooral het bewust en doelgericht stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. Dit zorgt voor positieve prikkels die een belangrijke voorwaarde vormen voor leren. Het is nuttig voor kinderen om de grondbeginselen van rekenen, lezen en schrijven door middel van spel te leren. Het is een belangrijke taak van de leerkracht een spel verantwoord aan te bieden. Een niet doordacht spelaanbod leidt anders alleen tot het amuseren van kleuters, maar behaalt niet de beoogde doelen. Het spelenderwijs leren zorgt ervoor dat kleuters op een ontspannen manier de kennis vergaren, die zij in de volgende groepen nodig hebben om de leerstof te kunnen begrijpen.
Image

Schoolondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) heeft onze school vastgelegd hoe wij de ondersteuning van onze leerlingen invullen. In het SOP staat onze basisondersteuning beschreven, maar vindt u ook welke extra ondersteuning de school kan bieden. U kunt onze ondersteuningsmogelijkheden lezen in de ouderrapportage van het SOP. Deze ouderrapportage vindt u op de website van onze school.

Speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften

De Codenz-scholen doen er alles aan om het onderwijs-ondersteuningsaanbod thuisnabij te realiseren. Uitgangspunt is dat ieder kind recht heeft op onderwijs en ondersteuning op maat passend bij het ontwikkelingsperspectief van de leerling.

Stichting Codenz geeft vorm aan ondersteuningroutes, arrangementen, een Christiaan Huygens afdeling, en een bovenschools Expertteam om tegemoet te komen aan de invulling van de basis- en extra ondersteuning.

Ouders/verzorgers zijn de eerstverantwoordelijken voor de opvoeding van hun kinderen. Zij hebben invloed op het beleid en zijn betrokken bij de werkwijze van de school, waarop hun kind is geplaatst. De leraar is de onderwijsprofessional en is eerst verantwoordelijk voor het bieden van goed onderwijs. Het is van wezenlijk belang dat ouders en school enerzijds deze gescheiden verantwoordelijkheden (h)erkennen, maar anderzijds voortdurend met elkaar in dialoog blijven. Op die manier kunnen wij elkaar versterken en  profiteren van elkaars kennis, bij het zoeken naar de juiste ondersteuning en oplossingen.