Aanmelden

Meestal gaat een 4-jarige als vanzelf naar de basisschool. Soms zijn er echter al bijzonderheden in de ontwikkeling waardoor de aanmelding anders verloopt. We vragen u dan uw kind op tijd aan te melden, dat kan vanaf 3 jaar en minimaal 10 weken voordat uw kind 4 jaar wordt, zodat we voldoende tijd hebben om samen af te stemmen wat uw kind nodig heeft. Toelating kan alleen als we binnen onze ondersteuning voldoende mogelijkheden hebben. Een uitgebreide toelichting vindt u in het schoolondersteuningsprofiel op de website van de school. Voor aanmelden op Christiaan Huygens Flevoland geldt een andere procedure. Kijk daarvoor op de site van Christiaan Huygens.

Vrijstelling leerplicht

Er kunnen omstandigheden zijn waarin uw kind geen onderwijs hoeft te volgen. Bijvoorbeeld wanneer hij of zij ziek is of van school is geschorst, of wanneer uw kind moet voldoen aan verplichtingen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging (voor zover dat niet buiten schooltijd kan gebeuren). Dergelijke zaken moeten altijd zo spoedig mogelijk worden gemeld bij de directeur van de school. Als uw kind psychisch of lichamelijk niet in staat is om (nog langer) onderwijs te volgen, moet u met een verklaring van een arts of een psycholoog een verzoek om vrijstelling doen van de leerplicht. Dit verzoek moet u indienen bij de leerplichtambtenaar van de gemeente.

Meer over het verzuimbeleid is te lezen op de website van Codenz.
Image

Verzuimbeleid

Voor afwezigheid in verband met een vakantie buiten de schoolvakanties gelden speciale regels. U krijgt vrijwel nooit toestemming voor verlof voor korte vakanties tussendoor of voor een bezoek aan het land van herkomst. Alleen als de aard van het beroep van de ouders daartoe aanleiding vormt, kunt u vrijaf vragen.