Klachten en veiligheid

Wat te doen bij conflicten?

Stichting Codenz streeft naar zo prettig mogelijk samenwerken. We hechten veel waarde aan het partnerschap tussen leerling, ouder en leerkracht. Toch kan het gebeuren dat een leerling, ouder of personeelslid niet tevreden is over een beslissing of het gedrag van iemand op school.

We vragen u eerst te praten met de persoon met wie u een probleem heeft. Mocht u niet tevreden zijn, kunt u de schoolleiding raadplegen. Ook kunt u terecht bij de voorzitter van het College van Bestuur. Mocht de klacht nog niet zijn opgelost, kunt u terecht bij een onafhankelijke klachtencommissie. Daar is een zorgvuldige procedure voor. Die moet er voor zorgen dat klachten zo goed mogelijk worden beoordeeld. Het doel is dat niet alleen de klager maar ook de school daar beter van wordt: als het goed is, lost de school de klachten zelf op en leert ze er van.

Klachtenregeling

Elke school heeft een klachtenregeling. Dat is niet een vrijblijvend iets, maar een verplichting die is vastgelegd in de Wet op het Primair Onderwijs. U kunt deze hier downloaden.

Agressie, geweld en seksuele intimidatie

Binnen Stichting Codenz heeft de gedragscode een belangrijke plaats. Gedragsregels hebben een meervoudige functie. Als eerste doel vormen de gedragsregels een leidraad voor gedrag, als preventiemiddel. Van belang is wel dat iedereen binnen de organisatie bekend is met de regels.
Op de tweede plaats bieden gedragsregels een handvat om vast te stellen of er sprake is van grensoverschrijdend gedrag, waartegen disciplinair opgetreden moet worden.

Voor wie is de gedragscode bestemd
De gedragscode van onze school is bestemd voor alle mensen werkzaam binnen onze school, de leerlingen en hun ouders, stagiaires en alle andere personen die werkzaamheden (professioneel en/of vrijwillig) in de school verrichten.

Doel
Het doel van een gedragscode is het scheppen van een klimaat op school dat zich kenmerkt door respect, vertrouwen en acceptatie. Een dergelijk klimaat is een voorwaarde voor alle mensen in een schoolgemeenschap om een optimale leer- en werkomgeving te creëren. Nadrukkelijk dient opgemerkt te worden dat het niet zo is, dat niet als ongewenst beschreven gedrag, goed gedrag is.
Tevens is het zeker niet de bedoeling dat een gedragscode het spontane omgaan van mensen met elkaar in de weg staat.

Iris Ann Laarman is de contactpersoon binnen Het Kompas.

Veiligheidsbeleid

De Codenz-scholen evalueren het veiligheidsbeleid en de voortgang van het plan van aanpak regelmatig. Jaarlijks wordt vastgesteld of de risico-inventarisatie en –evaluatie nog actueel is. Zo nodig wordt deze opnieuw uitgevoerd. Om een adequaat beleid te voeren op het gebied van agressie, geweld en dergelijke overlegt de werkgroep regelmatig over dit onderwerp.

De sociale veiligheid van kinderen heeft ook onze aandacht. Daarvoor werken we op onze school met de Methode KanVas passend bij de Kanjertraining. Dit is een digitaal Kanjer Volg- en Adviessysteem (KanVAS). Dit systeem bestaat onder andere uit een sociogram, een leerlingenvragenlijst, een docentvragenlijst en een breed scala aan pedagogische adviezen. De leerling vragenlijst is goedgekeurd door de COTAN en gebruiken we eveneens om de sociale opbrengsten aan de onderwijsinspectie te verantwoorden.

We monitoren de veiligheid van onze kinderen 1x per jaar met een vragenlijst vanaf groep 5. 

Iris Ann Laarman  is onze Kanjercoördinator/coördinator pestbeleid.

Iris Ann Laarman  is het aanspreekpunt voor ouders en kinderen als kinderen gepest worden.

Schorsen en verwijderen

Binnen Codenz zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop leerlingen bij ernstig grensoverschrijdend gedrag de toegang tot de school kunnen worden ontzegd voor een periode van maximaal 5 dagen. De schooldirecteur en het bestuur stemmen dit altijd samen af. Als de school geen mogelijkheden meer ziet om het onderwijsproces van de leerling of andere leerlingen te waarborgen, kan worden overgegaan tot verwijdering. De school is dan verplicht een andere school te vinden. Beide maatregelen worden schriftelijk en mondeling met ouders gedeeld. Bezwaar tegen een schorsing of verwijdering kan gemaakt maken bij het bestuur. Schorsing en verwijdering stemmen we indien nodig af met medewerkers van het samenwerkingsverband, leerplicht en de inspectie.
Image

Meldcode huiselijk geweld

Vanaf januari 2013 is elke school verplicht gebruik te maken van een meldcode huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Binnen Codenz is een stappenplan gemaakt dat aangeeft hoe te handelen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. In het kort ziet dit plan er als volgt uit:

  1. in kaart brengen van signalen
  2. overleggen met deskundigen
  3. gesprek met de ouders
  4. inschatting maken van risico’s
  5. beslissing nemen over melden of hulp organiseren
Het stappenplan helpt de scholen op een goede manier om te gaan met deze problematiek. De minister wil met het verplicht stellen van de meldcode bereiken dat eerder hulp geboden wordt aan kinderen die slachtoffer zijn (of dreigen te worden) van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.

Download de gedragscode:
Image

Bedrijfshulpverleners

De Arbowet verplicht om leerkrachten tot bedrijfshulpverlener op te leiden. Een aantal leerkrachten is opgeleid tot bedrijfshulpverlener en volgt jaarlijks een opfriscursus van een dag. Er komen tijdens de cursus drie onderdelen aan bod:

  1. brandpreventie en brandbestrijding;
  2. evacuatie;
  3. EHBO en reanimatie.
In het calamiteitenplan staat omschreven hoe de leerkracht moet handelen bij een calamiteit. Elk cursusjaar worden er ontruimingsoefeningen gehouden.

Verzekering

De school heeft een verzekeringspakket afgesloten bestaande uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel en vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkenen geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets, enzovoort.) valt niet onder de dekking.

De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn (bestuursleden, personeel en vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen.

De school is niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat er tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade die in schoolverband ontstaat door de school moeten worden vergoed. De school heeft een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moet(en) tekort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden zonder dat er sprake is van eigen onrechtmatigheid.

De school is niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger dan 14 jaar zijn, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders een aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten.