Ouderbijdrage en opvang

Vrijwillige ouderbijdrage

De kosten van deze onderwijsvoorziening zijn hoger door de kleinere klassen (max. 22 leerlingen) en gespecialiseerde leerkrachten dan het reguliere basisonderwijs, terwijl de inkomsten lager zijn vanwege het feit dat Christiaan Huygens functioneert als een zelfstandige school, maar een afdeling is. Dit betekent dat er geen bekostiging van een kleine school is, maar wel het functioneren. Zo heeft Christiaan Huygens een directie en intern begeleider en een eigen teamkamer, printer etc.

Het bestuur van Stichting Codenz stelt zich in aanvang garant, maar andere inkomstenbronnen moeten aangeboord worden. Naast inkomsten uit subsidies, worden inkomsten verwacht uit de fondswerving van de Stichting Vrienden van Christiaan Huygens Dronten. Het bestuur van deze Stichting benadert de ouders jaarlijks voor een vrijwillige bijdrage in de vorm van een gift van 750 euro per leerling.
De jaarlijkse kosten voor ouders zijn verder gelijk aan die van Het Kompas. De ouderbijdrage (bijdrage ouders/verzorgers) is voor Stichting Codenz vastgesteld op € 35,00. Voor tweede en volgende kinderen uit een gezin is de bijdrage € 32,50 per kind.

Het innen van de vrijwillige ouderbijdrage

Alle bijdragen zijn per schooljaar en worden automatisch gefactureerd via Wis Collect. Als u deze vrijwillige bijdrage niet wilt of kunt voldoen, stellen we het op prijs als u ons informeert. Uiteraard zorgen we ervoor dat uw kind wel met alle activiteiten mee kan doen.

Tussenschoolse opvang

Het Christiaan Huygens heeft een continurooster. De school is er groot voorstander van om alle kinderen tussen de middag op school te laten lunchen met hun eigen leerkracht. Na de lunch wordt er buiten gespeeld. Het pleintoezicht wordt door overblijfouders geregeld.

Buitenschoolse opvang

Kinderopvang Dronten is de samenwerkingspartner van Stichting Codenz. Kinderopvang Dronten biedt onder andere buitenschoolse opvang en deze voldoet aan de kwaliteitseisen zoals vastgelegd in de Wet Kinderopvang.

De BSO ligt een kilometer van Christiaan Huygens en professionele leidsters zorgen ervoor dat kinderen veilig heen en weer kunnen tussen Christiaan Huygens en de BSO. Tijdens de opvang staat ontspanning centraal. Graag willen zij kinderen in hun vrije tijd leuke en gevarieerde activiteiten aanbieden op het gebied van sport en bewegen, creatieve ontwikkeling en natuurbeleving.

Sponsorbeleid

De school houdt een zeer terughoudend beleid ten aanzien van de materiële of geldelijke bijdragen. We doen het zeker niet wanneer daar naar de leerlingen toe bepaalde verplichtingen aan verbonden zijn. We hanteren het sponsorconvenant zoals dat is ondertekend door Verus. Het convenant beoogt het onderwijsinhoudelijk te vrijwaren van commerciële beïnvloeding. De door de school aan de sponsor te leveren tegenprestatie mag dus niet bestaan uit bijv. invloed op het lesmateriaal. Ook mogen leerlingen niet tegen hun wil met reclame-uitingen worden geconfronteerd.