Kwaliteitsbeleid

Het Christiaan Huygens is één van de tien basisscholen van Stichting Codenz. Deze scholen verschillen in werkwijze, sfeer en resultaten. Het beleid van Stichting Codenz is er op gericht kwalitatief sterke scholen in stand te houden. Kwaliteitsbeleid staat dan ook hoog in haar vaandel. Het Christiaan Huygens sluit daar graag bij aan.

Op vijf manieren wij aan verdere kwaliteitsverbetering:

Werken met goede methoden en ondersteunende materialen
Hoogbegaafde kinderen leren vooral, wanneer de leerstof deep level en top down wordt aangeboden. De huidige methodes en methodieken zijn niet ontwikkeld met dit uitgangspunt. De leerkrachten passen zo mogelijk hun werkwijze aan op de onderwijsbehoeften van de doelgroep en ontwikkelen veel lesmateriaal zelf. Hierbij staan de deep level thema’s centraal. Dit zijn twaalf zeer brede thema’s waarvan we er vier per jaar behandelen in een driejarige cyclus. De kinderen zoeken naar samenhang, patronen en opvallende feiten. Deep level komt hen daarin tegemoet.

Gekwalificeerd personeel
Belangrijker dan de methoden die Het Christiaan Huygens gebruikt, zijn de mensen die er werken. Aan hen zijn de kinderen toevertrouwd. Zij gaan met de kinderen om en bouwen er een relatie mee op. Zij zorgen ervoor, dat de materialen zinvol gebruikt worden. De hoogbegaafdheidspecialisten werken niet alleen in de groepen, maar investeren ook in samenwerking en onderlinge afstemming. Jaarlijks wordt er geïnvesteerd in scholing. Nieuwe ontwikkelingen worden gevolgd. Daarom is er jaarlijks een aantal studiedagen en volgen leerkrachten cursussen, vooral in teamverband.

Kwaliteitsmeting en communicatie
Om de kwaliteit van het onderwijs op Het Christiaan Huygens te bewaken en verder te verhogen, volgen we de resultaten van de kinderen, door regelmatige toetsing. Deze toetsen geven inzicht in de prestaties en vorderingen van de individuele kinderen. Bovendien geven de resultaten een totaalbeeld van de groep en van de school. De kinderen krijgen twee keer per jaar een portfolio. Deze wordt besproken met ouders en leerkrachten.
Image
Kwaliteitsmeting
Stichting Codenz richt zich met haar scholen op eigentijdse kwaliteitsinstrumenten op basis van kwaliteitsindicatoren. Wanneer we met vernieuwende onderwerpen bezig zijn, richt Christiaan Huygens zich mede op deze indicatoren. Op deze manier wordt een cyclus van kwaliteitszorg geborgd. Het Kompas oriënteert zich op materialen, werkwijzen en/of instrumenten die aansluiten bij de manier waarop we binnen het team van Het Kompas het onderwijs vormgeven. We richten ons daarbij op de werkvloer omdat ‘het in de klas gebeurt’. Planmatig handelen op basis van signaleren, observeren en analyseren sluit aan op nut en noodzaak van doelgericht werken.

Tevredenheidsonderzoek
Met regelmaat van enkele jaren, wordt een tevredenheidsonderzoek gehouden onder de kinderen, ouder(s)/verzorger(s) van de kinderen en het team binnen Stichting Codenz.

Urenverdeling

Onze school houdt zich aan de verplichte onderwijstijd van 7.520 uur voor de totale basisschoolperiode.
Bekijk onze schooltijden op onze site.