Missie

Leren vol vertrouwen! Dat is de missie van het Christiaan Huygens. Op het Christiaan Huygens mogen de leerlingen zich in een veilige en rijke leeromgeving optimaal ontwikkelen. Aan de basis van al het leren ligt een open, onderzoekende en nieuwsgierige leerhouding.

Visie
 • We vormen een leergemeenschap
 • Wat we doen en denken toetsen we aan de toetssteen van bestendigheid voor de toekomst
 • We bespreken hoe anderen tegen dingen aankijken
 • We willen verwondering en fascinatie opwekken
 • Creatief en kritisch denken zorgt ervoor dat er verbanden en dieper inzicht ontstaan, een kernvaardigheid van het begrijpend leren
 • We leren van feedback, ‘groeidenken’ in plaats van ‘vastdenken’
 • We leren begrijpen en onthouden door samenhang en verdieping
 • Begrijpen wat je leest en hoort is een belangrijke vaardigheid

Het onderwijs heeft een aantal doelen, aangeduid met de 10 bouwstenen van goed onderwijs aan hoogbegaafde kinderen, passend bij de onderwijsbehoeften van deze doelgroep.

Voor 2021-2022 zijn deze specifieke doelen gesteld:

 • het nog beter monitoren van de groei van individuele leerlingen door de invoering van Leerling in Beeld (Cito) en een digitaal portfolio
 • nog meer focus op de resultaten van rekenen, door het verder implementeren van de BaReKa-methodiek waarmee er meer zicht is op de cruciale leermomenten bij rekenen en hiaten weggewerkt kunnen worden
 • het meenemen van nieuwe collega’s in de werkwijze van Deep Level Learning
Voor het Christiaan Huygens geldt een toelatingsprocedure. Meer informatie leest u op de website.
 1. Herkennen
  Hoogbegaafde kinderen hebben onderwijsbehoeften die voortkomen uit specifieke leereigenschappen, denkeigenschappen en sociaal-emotionele eigenschappen. Toch is de diversiteit van de doelgroep groot. Door het in kaart brengen van de cognitieve-, sociaal-emotionele- en persoonlijkheidsaspecten van de kinderen wordt een beeld gevormd van de leerling. Het intelligentie onderzoek is, naast andere gegevens, een informatiebron om te beoordelen of het onderwijsaanbod past bij het kind.
 2. Makkelijker leren
  Beperken van de oefenstof van de basisvakken lezen, taal, spelling en rekenen.
 3. Meer leren
  Aanbod van extra vakken in een leerlijn.
 4. Zelf leren
  Verantwoordelijkheid leren nemen voor het leerproces door dag- en weektaken en het portfolio.
 5. Sneller leren
  Kinderen mogen werken aan de leerstof van één of twee jaren hoger.
 6. Thematisch leren
  Creatieve en wereldoriënterende vakken worden thematisch aangeboden. Gastlessen en excursies vormen een vast onderdeel bij elk thema.
 7. Leren leren
  Naast leerdoelen worden in het domein leren leren vaardigheidsdoelen nagestreefd op het gebied van werkhouding, planmatig werken en leerstrategie.
 8. Leren denken
  Bij het domein leren denken gaat het om het ontwikkelen van de hogere denkvaardigheden: analytisch denken, creatief denken en kritisch denken.
 9. Leren (samen) leven
  Bij het domein leren leven ontwikkelen kinderen, door het spelen en leren met ontwikkelingsgelijken, inzicht in zichzelf en de omgang met anderen.
 10. Anders leren
  De hogere denkvaardigheden zijn het uitgangspunt van zowel de leerstofkeuze als de didactiek. Daarnaast moet er voldoende instructie gegeven worden om tot goede oplossingen en begrip van de leerstof te komen en de aard van de instructie moet aangepast worden op de doelgroep. Tenslotte moet er voldoende feedback op gemaakt werk gegeven worden.
Organisatie en klassenmanagement
De basisvakken rekenen/wiskunde, technisch lezen, begrijpend lezen, spelling/grammatica en schrijven worden gegeven in een instructiecircuit. Ook de lessen in de extra vakken Engels, Spaans en bridge worden op het juiste niveau gegeven. ‘s Middags worden de creatieve vakken muziek, dans, drama, 3D, 2D in de vorm van ateliers gegeven en wordt aan de Deep Level Learning thema’s gewerkt. Het lesaanbod van ondernemen en filosofie wordt ook in de vorm van ateliers gegeven. Woensdagochtend volgen de leerlingen van groep 8 / 8+ de vakken Bewegingsonderwijs, techniek, natuur en science op de locatie van het Ichthus College.

Excursies en gastlessen
De rijkdom aan kennis buiten de school levert een wezenlijke bijdrage aan de overdracht van kennis en vaardigheden in het onderwijs van de Christiaan Huygens afdeling. Excursies en gastlessen vormen een belangrijk onderdeel van de wereld oriënterende lessen. Bij elk thema worden er gastlessen en excursies georganiseerd die aansluiten bij de onderwerpen van het thema.