Onderwijsresultaten

Vanaf 2020 beoordeelt de inspectie het percentage kinderen dat een basisniveau (1F) of streefniveau (2F of 1S) behaald heeft van drie toetsjaren op rij. Voor het percentage 1F geldt een landelijke signaleringswaarde die voor alle scholen gelijk is (85%). Voor 2F/1S gelden schoolspecifieke signaleringswaarden (45,5%), die passen bij de leerlingpopulatie. Door Corona is in 2020 geen eindtoets afgenomen, waardoor het gemiddelde van 3 jaar feitelijk over 2 jaar gaat (2019 en 2021). Voor onze eigen analyse kijken we ook naar de specifieke scores in een schooljaar en de trends die we daarin zien. Op onze school maken we gebruik van de IEP-eindtoets.

De scores van de school zijn de afgelopen jaren als volgt:

In schooljaar 2019-2020 is geen eindtoets gemaakt, omdat deze door de Corona schoolsluiting door de overheid is afgelast.
2020-2021: 75,8
2017-2018: 81,3
Image

Uitstroomtabel

Image
De Branding is een dorpsschool, waar de populatie erg divers is. Dit zien we terug in de scores, maar ook in onze uitstroom. Onze leerlingen stromen uit op allerlei niveaus. Het belangrijkste vinden wij: een kind bieden wat hij nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Het uitstroomniveau moet passen bij de mogelijkheden en talenten van het kind.

Toelichting op de resultaten

De scores van De Branding zitten de afgelopen jaren ruim boven de ondergrens (de signaleringswaarde). Het afgelopen schooljaar lag de score van de eindtoets boven het landelijk gemiddelde. De scores die we zien vinden we passend bij de populatie van de school. We hebben op school te maken met uiteenlopende niveaus, wat terug te zien is in de scores. De afgelopen jaren zien we dat het percentage leerlingen dat 1F niveau en 1S/2F niveau behaald iets lager ligt dan het landelijk gemiddelde. We bieden de kinderen zoveel mogelijk instructie op niveau aan, waardoor we de ontwikkelingskansen optimaal benutten.

Dit jaar ligt ook het percentage 1S/2Fs iets lager dan het landelijk gemiddelde. De Branding scoorde 60,9 en het percentage 1s/2f landelijk is 60,2, wat voor ons klopt met het beeld dat we hadden van deze groep. Daarbij hebben deze leerlingen eind groep 7 en wederom in groep 8 een periode van thuisonderwijs gehad, wat voor sommige kinderen effect heeft gehad op de ontwikkeling. De effecten hiervan hebben we als school uitgebreid geanalyseerd en d.m.v. de NPO gelden zetten we voor het komende schooljaar gerichte acties in om de vertraagde leergroei die bij bepaalde leerlingen ontstaan te verhelpen.

Wanneer we de eindtoets bekijken vanuit de drie vakgebieden (Lezen, Taal en Rekenen) zien we dat lezen al jaren hoger ligt dan de andere twee vakken. Rekenen ligt al jaren in verhouding lager. Na onderzoek is afgelopen schooljaar besloten een nieuwe rekenmethode aan te schaffen. Maar het heeft even tijd nodig om het effect hiervan te kunnen meten. We hopen dit in de komende jaren te zien.


Leerlingaantallen

Image