Onderwijsresultaten

Vanaf 2020 beoordeelt de inspectie het percentage kinderen dat een basisniveau (1F) of streefniveau (2F of 1S) behaald heeft van drie toetsjaren op rij. Voor het percentage 1F geldt een landelijke signaleringswaarde die voor alle scholen gelijk is (85%). Voor 2F/1S gelden schoolspecifieke signaleringswaarden (45,5%), die passen bij de leerlingpopulatie. Door Corona is in 2020 geen eindtoets afgenomen, waardoor het gemiddelde van 3 jaar feitelijk over 2 jaar gaat (2019 en 2021). Voor onze eigen analyse kijken we ook naar de specifieke scores in een schooljaar en de trends die we daarin zien. Op onze school maken we gebruik van de IEP-eindtoets.

De scores van de school zijn de afgelopen jaren als volgt:

2020-2021: 75,8 (landelijk 79,7)
2021-2022: 81,3 (landelijk 80)
2022-2023: 79,1 (landelijk 79,5)
Image

Uitstroomtabel

Image
De Branding is een dorpsschool, waar de populatie erg divers is. Dit zien we terug in de scores, maar ook in onze uitstroom. Onze leerlingen stromen uit op allerlei niveaus. Het belangrijkste vinden wij: een kind bieden wat hij nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Het uitstroomniveau moet passen bij de mogelijkheden en talenten van het kind.

Toelichting op de resultaten

De scores van De Branding zitten de afgelopen jaren rond de signaleringswaarde. Het afgelopen schooljaar lagen de scores van de eindtoets rond het landelijk gemiddelde. Het afgelopen jaar zitten we net onder het landelijk gemiddelde. De scores die we zien vinden we passend bij de populatie van de school. We hebben op school te maken met uiteenlopende niveaus, wat terug te zien is in de scores van de leerlingen. De afgelopen jaren zien we dat het percentage leerlingen dat 1F niveau en 1S/2F niveau behaald iets lager ligt dan het landelijk gemiddelde.

Dit jaar is het percentage 1S/2Fs lager dan het landelijk gemiddelde. De Branding scoorde 58% en het percentage 1S/2F landelijk is 60,2%, wat voor ons klopt met het beeld dat we hadden van deze groep.

Wanneer we de eindtoets bekijken vanuit de drie vakgebieden (Lezen, Taal en Rekenen) zien we dat het vakgebied rekenen op het fundamentele niveau extra aandacht nodig heeft. Het inzetten op hiaten in de basisvaardigheden in alle groepen is afgelopen voorjaar al ingezet. Het verder afstemmen van het EDI-lesmodel op de beheersing van de lesdoelen zal op de lange termijn effect gaan geven op het behalen van onze streefdoelstellingen van de school. Het heeft even tijd nodig om het effect hiervan te kunnen meten.

Het vakgebied lezen behaalt tevens de streefdoelstellingen niet. Het aantrekken van een nieuwe directeur die haar expertise daarin reeds heeft bewezen, zal de schoolontwikkeling een verbeterimpuls geven.Leerlingaantallen

Image