Kwaliteitsbeleid

De Branding is één van de tien basisscholen van Stichting Codenz. Deze scholen verschillen in werkwijze, sfeer en resultaten. Het beleid van Stichting Codenz is er op gericht kwalitatief sterke scholen in stand te houden. Kwaliteitsbeleid staat dan ook hoog in haar vaandel. De Branding sluit daar graag bij aan.

De ontwikkeling van het onderwijs op De Branding gaat stapsgewijs. Vanuit een helder zicht op de leerlingkenmerken en de onderwijsbehoeften wordt het onderwijs verzorgd en ontwikkeld. Deze ontwikkeling is vastgelegd in het schoolplan.

Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg is niets meer en minder dan zorgen voor een goede kwaliteit. Wat je onder goede kwaliteit verstaat kan per school verschillen. We stellen onszelf steeds de volgende vragen:

 • Doen we de goede dingen?
 • Doen we de dingen goed?
 • Vinden anderen dat ook?
 • Hoe weten we dat?
 • Wat doen we met die wetenschap?
Op de volgende manieren werkt De Branding aan de kwaliteit:
 1. Waardering van het team
  Teamleden vullen tweejaarlijks een tevredenheidsonderzoek in. De uitkomst hiervan wordt verwerkt en besproken met het team. We gebruiken dit om ons onderwijs te verbeteren. Daarnaast worden er regelmatig teamgesprekken en individuele gesprekken gevoerd over de kwaliteit van ons onderwijs. In mei 2022 is er een Tevredenheidsonderzoek afgenomen. De respons was hoog.Leerkrachten geven aan nog steeds niet helder te hebben wat de visie en missie van de school is op leren. Door veel wisseling in het lerarenteam en een startende directeur is dit niet vreemd. Het komende jaar zullen we samen met thema’s als identiteit, visie op burgerschap aandacht hebben voor de inhoudelijke kant. En de visie/missie opfrissen en opnieuw vaststellen.
 2. Waardering van ouders en leerlingen
  Ouders en kinderen worden om het jaar gevraagd een tevredenheidsonderzoek in te vullen. De uitkomst hiervan wordt verwerkt en besproken in het team, met de MR en de bestuurder. We weten op die manier hoe u als ouders tegen het door ons aangeboden onderwijs aankijkt. Voor ons is de uitslag van dit onderzoek een belangrijk gegeven om ons verder te kunnen verbeteren.De deelname van de leerlingen was zeer hoog. Leerlingen missen dat hun stem gehoord wordt en dat er naschoolse activiteiten georganiseerd worden.Ook de inrichting van de school hebben ze ideeën over.Dat is mooi want samen met de “ruimte vrouwen”zal het komende jaar gekeken worden naar Codenz kleuren en passend bij de visie/missie van thematisch onderwijs kunnen leerlingen een goede bijdrage leveren met hun behoeften van werkruimtes en werkplekken. Ook ouders hebben de betrokkenheid gemist. Respons van ouders was laag dus we mogen voorzichtig zijn met het trekken van conclusies. Maar het spreekt voor zich dat communicatie anders dan via een ouderapp (Parro) vraagt, om meer persoonlijk contact en ouders te ontmoeten om zo in gesprek te zijn met over het onderwijs aan hun kind(eren.
 1. Waardering maatschappij/externen
  We krijgen ook externe waardering voor het onderwijs op onze school, bijvoorbeeld door de onderwijsinspectie, het samenwerkingsverband en andere partners. Ook deze waardering kan aanzetten tot veranderingen.
 2. Leeropbrengsten en evaluaties
  Op onze school brengen we alle leeropbrengsten in kaart door middel van methodegebonden toetsen, leerstof onafhankelijke toetsen en observaties in ons leerlingvolgsysteem Parnassys. De kleuters toetsen we niet, zij worden gevolgd met behulp van een observatiesysteem (Onderbouwd). De leeropbrengsten worden geanalyseerd door de leerkrachten, de IB-er en de schoolleiding. De ontwikkeling van leerlingen kunnen wij goed volgen aan de hand van de resultaten, observaties en gesprekken. Als de leerling zich conform de verwachting ontwikkelt, is dat voor ons een teken dat we op de goede weg zitten. Bij afwijkingen hieraan wordt naar de oorzaak gezocht en ondersteuning geboden.

  Jaarlijks vinden ook evaluaties plaats van de schoolontwikkeling en de beleidsvoornemens. We analyseren of de ingezette ontwikkelingen resultaat hadden. Deze analyses worden door het team gedaan. Aan de hand van de resultaten van bovengenoemde onderdelen kan bijstelling van kwaliteitsbewaking dan wel het schoolplan plaatsvinden.Het afgelopen schooljaar is hier een verbeterslag in gemaakt. Leerkrachten kunnen nu beter duiden waardoor opbrengsten soms lager uitvallen. Het komende schooljaar zullen we ons hier verder in bekwamen onder begeleiding van een nieuwe Intern Begeleider.
 3. Tevredenheidsonderzoek
  De waardering vanuit de ouders is positief, maar deze is niet heel recent afgenomen. Dit wordt in het nieuwe schooljaar opnieuw gedaan. Het team heeft deze onlangs wel opnieuw ingevuld. Hieruit komen het schoolklimaat en de ouderbetrokkenheid naar voren als aandachtspunten, als gevolg van afgelopen schooljaar met Corona en de wisselingen in leerkrachten. Deze actiepunten zijn opgenomen in het jaarplan.

Urenverdeling

In de Wet Primair Onderwijs wordt het aantal uren per schooljaar bepaald. Vanaf februari 2006 is er 'keuzevrijheid' voor het basisonderwijs met betrekking tot onderwijstijd. In hoofdlijnen ziet het er als volgt uit:
Het afschaffen van het wettelijk voorschrift dat scholen niet langer dan 5,5 uur per dag les mogen geven. Wel moeten scholen een evenwichtige verdeling van de activiteiten in acht nemen.
Leerlingen in het basisonderwijs moeten in acht schooljaren ten minste 7520 uren onderwijs ontvangen, waarvan de eerste vier jaren ten minste 3520 uur (gemiddeld 880 uur per schooljaar) en in de laatste 4 schooljaren ten minste 3760 uur (gemiddeld 940 uur per schooljaar).
Binnen onze schoolorganisatie ligt de onderwijstijd van alle groepen hoger dan de minimumeis.

Op de Branding maken wij de volgende uren per week:

Image

Continurooster

Wij werken met een continurooster, waarbij alle kinderen op school blijven eten. Dit gebeurt in de klas en daarnaast gaan de groepen tussen de middag ook naar buiten. Op het plein hebben we ondersteuning van pleinouders, welke een kleine vergoeding krijgen voor hun hulp. Mocht u hier interesse voor hebben, dan horen we dat graag. We vragen hiervoor een jaarlijkse vrijwillige bijdrage van alle ouders.

Onderwijstijden per week:
Maandag 8.30 – 14.30
Dinsdag 8.30 – 14.30
Woensdag 8.30 – 12.15
Donderdag 8.30 – 14.30
Vrijdag 8.30 – 14.30 (groep 1 t/m 4 heeft om 12.00 uur vrij)

We kijken jaarlijks hoe we per groep de onderwijstijd per vak verdelen. Dit hangt af van wat de groep nodig heeft.