De Branding, leren voor het leven!

Doelen van het onderwijs

Wij zijn een christelijke school en werken vanuit onze kernwaarden: veiligheid, respect, vertrouwen en verantwoordelijkheid. We hebben vertrouwen in God en de medemens. We gaan met respect om met God, elkaar en de wereld om ons heen. We stimuleren de kinderen ook om dit vertrouwen te hebben en leren hen om anderen te accepteren zoals ze zijn.

God heeft ons geschapen als uniek mens, ieder met zijn eigen talenten. Die talenten mogen we ontdekken en ontwikkelen. Daarom gaan wij voor talentgericht onderwijs, waarbij we oog hebben voor al onze kinderen en hen begeleiden in het ontwikkelen van hun eigen talenten.

Eenieder, die de uitgangspunten en doelen van onze school respecteert, is van harte welkom.

Bij ons op De Branding:
 • Beginnen we de dag met God en vragen we met eerbied Zijn hulp voor de dag.
 • Vieren we samen de christelijke feestdagen op school of in de kerk.
 • Gaan we op een respectvolle manier met elkaars eigenheid om. We zijn te vertrouwen, nemen verantwoordelijkheid en hebben respect voor de ander.
 • Leren we op een eenduidige positieve manier omgangsvormen en verwachtingen aan, vanuit onze waarden en normen.
 • Bieden we duidelijkheid en zijn we voorspelbaar, waardoor we weten wat we van elkaar kunnen verwachten.
 • Leren we kinderen een positief kritische kijk op de samenleving te ontwikkelen, eerst vanuit de eigen leefomgeving om uiteindelijk te weten welke rechten en plichten ze hebben in de maatschappij.
 • Werken we met het leerstofjaarklassensysteem, waarbij de leerlingen zijn gegroepeerd op basis van hun leeftijd.
 • Is het uitgangspunt: een heldere passende instructie aan alle kinderen, in groepjes en op maat, waarbij zelfstandig werken en samenwerken belangrijk zijn.
 • Worden digitale middelen bewust ingezet ter ondersteuning van ons onderwijs en leren we de kinderen hiermee omgaan.
 • Hebben we systematisch aandacht voor vorderingen in de cognitieve, affectieve en creatieve ontwikkeling van leerlingen. We werken doelgericht en efficiënt aan een doorgaande lijn, waarbij we de leerlingen medeverantwoordelijk laten zijn voor het eigen leerproces.
 • Bieden we de kinderen ruimte om eigen talenten te verkennen, te ontdekken, te verdiepen en daar plezier aan te beleven.
 • Bieden we rijk en uitdagend onderwijs waarin de leerling wordt geprikkeld. We geven thematisch onderwijs, zodat er een samenhang is tussen de verschillende vakken. Het onderzoekend en ontwerpend leren is hierbij een middel.
 • Zet de school het beleid uit. Ouders worden actief betrokken bij de school en het onderwijsproces. Hierbij hechten we grote waarde aan een helder en transparant contact, in het belang van een positieve samenwerking.
 • Zijn we steeds bezig ons onderwijs duurzaam te verbeteren. Dit doen we door scholing te volgen en te leren van en met elkaar. Door samenwerking en inzet van onze talenten, werken we als lerend team met plezier aan kwalitatief goed onderwijs.
Pedagogisch klimaat
Het pedagogisch klimaat zien wij als belangrijke voorwaarde. Als een kind zich goed voelt, kan het tot leren komen. Wij werken vanuit vier kernwaarden: Veiligheid, Respect, Vertrouwen en Verantwoordelijkheid.

Veiligheid
Veiligheid is een belangrijke basis voor ons allemaal. Je moet je veilig kunnen voelen bij ons op school. Het gaat hierbij om fysieke, pedagogische en sociale veiligheid.

Respect
Respect gaat om luisteren naar elkaar, acceptatie van elkaar en zorg voor elkaar en de omgeving. We accepteren ieders eigenheid, maar niet elk gedrag.

Vertrouwen
We hebben vertrouwen in elkaar en zijn ook te vertrouwen. We werken samen, kunnen bij elkaar terecht met zorgen en problemen en delen vreugde en verdriet.

Verantwoordelijkheid
We hebben en nemen allemaal onze eigen verantwoordelijkheid. Samen zorgen we voor een nette en fijne school en goed onderwijs, waarin er wordt geleerd en plezier gemaakt kan worden.

Deze kernwaarden worden in het begin van het schooljaar herhaald en in deze ‘gouden weken’ wordt er bewust ingezet op groepsvorming in de nieuwe groep. Ook werken wij met de aanpak van PBS om gedragsverwachtingen die bij onze kernwaarden horen aan te leren en te bekrachtigen.

Daarnaast werken we met de methode Kwink, voor onze sociaal-emotionele lessen. In deze lessen leren, bespreken en oefenen we hoe je op een prettige manier met elkaar omgaat.

Het sociaal emotioneel welbevinden wordt ook jaarlijks gemeten met de Sociale Competentie ObservatieLijst (SCOL). Bij alle kinderen vanaf groep 1 tot en met 8 wordt deze lijst door de leerkracht ingevuld. Vanaf groep 6 doen de leerlingen dit ook zelf. De resultaten worden bekeken en besproken. Op basis van deze resultaten, observaties en de tevredenheidspeilingen bekijken wij of er actiepunten zijn ten aanzien van het welbevinden.

Ontwikkeling op onze school

Als school zijn we blijvend in ontwikkeling. Wel kiezen we elk jaar een aantal focusdoelen uit, die ook worden beschreven in ons jaarplan. Dit jaar hebben we daarin ook actiepunten opgenomen die naar voren komen uit de analyse die is gemaakt na de lockdown periode vanwege Corona.

Het komende jaar zullen we ons als team richten op het versterken van een professionele cultuur, waarin we met en van elkaar leren en elkaars talenten inzetten. We hebben te maken gehad met een aantal wisselingen en langdurige ziekte, waardoor het nodig is om als team de samenwerking te versterken en bepaalde basisafspraken weer op te frissen bij onszelf, de kinderen en ouders.

Daarnaast zullen we ons richten de verdere implementatie van de rekenmethode en een methode voor begrijpend lezen die we afgelopen schooljaar nieuw hebben aangeschaft. Om een goede les te geven, die aansluit bij de ontwikkeling en behoefte van de kinderen en waarbij de mogelijkheden van een methode goed ingezet worden, moeten we de methode goed kennen en kritisch blijven op het aanbod.