De Branding, leren voor het leven!

Doelen van het onderwijs

Wij zijn een christelijke school en werken vanuit onze kernwaarden: veiligheid, respect, vertrouwen en verantwoordelijkheid. We hebben vertrouwen in God en de medemens. We gaan met respect om met God, elkaar en de wereld om ons heen. We stimuleren de kinderen ook om dit vertrouwen te hebben en leren hen om anderen te accepteren zoals ze zijn.

God heeft ons geschapen als uniek mens, ieder met zijn eigen talenten. Die talenten mogen we ontdekken en ontwikkelen. Daarom gaan wij voor talentgericht onderwijs, waarbij we oog hebben voor al onze kinderen en hen begeleiden in het ontwikkelen van hun eigen talenten.

Eenieder, die de uitgangspunten en doelen van onze school respecteert, is van harte welkom.

Bij ons op De Branding:
 • Beginnen we de dag met God en vragen we met eerbied Zijn hulp voor de dag.
 • Vieren we samen de christelijke feestdagen op school of in de kerk.
 • Gaan we op een respectvolle manier met elkaars eigenheid om. We zijn te vertrouwen, nemen verantwoordelijkheid en hebben respect voor de ander.
 • Leren we op een eenduidige positieve manier omgangsvormen en verwachtingen aan, vanuit onze waarden en normen.
 • Bieden we duidelijkheid en zijn we voorspelbaar, waardoor we weten wat we van elkaar kunnen verwachten.
 • Leren we kinderen een positief kritische kijk op de samenleving te ontwikkelen, eerst vanuit de eigen leefomgeving om uiteindelijk te weten welke rechten en plichten ze hebben in de maatschappij.
 • Werken we met het leerstofjaarklassensysteem, waarbij de leerlingen zijn gegroepeerd op basis van hun leeftijd.
 • Is het uitgangspunt: een heldere passende instructie aan alle kinderen, in groepjes en op maat, waarbij zelfstandig werken en samenwerken belangrijk zijn.
 • Worden digitale middelen bewust ingezet ter ondersteuning van ons onderwijs en leren we de kinderen hiermee omgaan.
 • Hebben we systematisch aandacht voor vorderingen in de cognitieve, affectieve en creatieve ontwikkeling van leerlingen. We werken doelgericht en efficiënt aan een doorgaande lijn, waarbij we de leerlingen medeverantwoordelijk laten zijn voor het eigen leerproces.
 • Bieden we de kinderen ruimte om eigen talenten te verkennen, te ontdekken, te verdiepen en daar plezier aan te beleven.
 • Bieden we rijk en uitdagend onderwijs waarin de leerling wordt geprikkeld. We geven thematisch onderwijs, zodat er een samenhang is tussen de verschillende vakken. Het onderzoekend en ontwerpend leren is hierbij een middel.
 • Zet de school het beleid uit. Ouders worden actief betrokken bij de school en het onderwijsproces. Hierbij hechten we grote waarde aan een helder en transparant contact, in het belang van een positieve samenwerking.
 • Zijn we steeds bezig ons onderwijs duurzaam te verbeteren. Dit doen we door scholing te volgen en te leren van en met elkaar. Door samenwerking en inzet van onze talenten, werken we als lerend team met plezier aan kwalitatief goed onderwijs.
Pedagogisch klimaat
Het pedagogisch klimaat zien wij als belangrijke voorwaarde. Als een kind zich goed voelt, kan het tot leren komen. Wij werken vanuit vier kernwaarden: Veiligheid, Respect, Vertrouwen en Verantwoordelijkheid.

Veiligheid
Veiligheid is een belangrijke basis voor ons allemaal. Je moet je veilig kunnen voelen bij ons op school. Het gaat hierbij om fysieke, pedagogische en sociale veiligheid.

Respect
Respect gaat om luisteren naar elkaar, acceptatie van elkaar en zorg voor elkaar en de omgeving. We accepteren ieders eigenheid, maar niet elk gedrag.

Vertrouwen
We hebben vertrouwen in elkaar en zijn ook te vertrouwen. We werken samen, kunnen bij elkaar terecht met zorgen en problemen en delen vreugde en verdriet.

Verantwoordelijkheid
We hebben en nemen allemaal onze eigen verantwoordelijkheid. Samen zorgen we voor een nette en fijne school en goed onderwijs, waarin er wordt geleerd en plezier gemaakt kan worden.

Deze kernwaarden worden in het begin van het schooljaar herhaald en in deze ‘gouden weken’ wordt er bewust ingezet op groepsvorming in de nieuwe groep. Ook werken wij met de aanpak van PBS om gedragsverwachtingen die bij onze kernwaarden horen aan te leren en te bekrachtigen.

De school als oefenplaats voor burgerschap
De school is een samenleving in het klein. Het is een oefenplaats waar leerlingen actief oefenen met vaardigheden die ze nodig hebben om succesvol deel te nemen aan de samenleving. Of je er nu bewust sturing aan geeft of niet, leerlingen leren gedrag aan. Die oefenplaats vorm je samen: leraren, ondersteunende personeel, leerlingen en ouders. Met elkaar geef je dagelijks vorm aan burgerschapsvorming. In alles wat er wordt gezegd, gedaan of gelaten, wordt er vormgegeven aan de oefenplaats voor burgerschap en de waarden van de democratie.

Daarnaast werken we met de methode Kwink, voor onze sociaal-emotionele lessen. In deze lessen leren, bespreken en oefenen we hoe je op een prettige manier met elkaar omgaat.

Het sociaal emotioneel welbevinden wordt ook jaarlijks gemeten met de Sociale Competentie ObservatieLijst (SCOL). Bij alle kinderen vanaf groep 1 tot en met 8 wordt deze lijst door de leerkracht ingevuld. Vanaf groep 6 doen de leerlingen dit ook zelf. De resultaten worden bekeken en besproken. Op basis van deze resultaten, observaties en de tevredenheidspeilingen bekijken wij of er actiepunten zijn ten aanzien van het welbevinden.

Ontwikkeling op onze school

Als school zijn we blijvend in ontwikkeling. Wel kiezen we elk jaar een aantal focusdoelen uit, die ook worden beschreven in ons jaarplan. Dit jaar hebben we daarin ook actiepunten opgenomen die naar voren komen uit de analyse die is gemaakt na de lockdown periode vanwege Corona.

Het komende jaar zullen we ons als team richten op het versterken van een professionele cultuur, waarin we met en van elkaar leren en elkaars talenten inzetten. We hebben dit schooljaar te maken gehad met vertrek van collega’s en het vertrek van de directeur. Hierdoor is het nodig om als team de samenwerking te versterken en bepaalde basisafspraken weer op te frissen met elkaar, de leerlingen en hun ouders.

Daarnaast zullen we ons richten de verdere implementatie van de rekenmethode en afspraken die we met elkaar hebben gemaakt over begrijpend lezen. Om een goede les te geven, die aansluit bij de ontwikkeling en behoefte van de kinderen en moeten we de methodiek goed kennen en kritisch blijven kijken naar het aanbod.
Verdere ontwikkelingen zijn een verdieping op Positive Behavior Support. Welke interventie kan geboden worden wanneer alleen positief bevestigen van gedragsverwachtingen niet meer toereikend zijn en er te veel gedragsincidenten plaatsvinden? PBS belicht de Sociale cohesie op gelijkwaardigheid en gedeelde waarden ongeacht ieders achtergrond. Het gaat om het leren samenleven met elkaar.

Ook gaan we de methodiek van IPC het komende schooljaar verder implementeren vanuit de early years (kleutergroepen) en in groep 3 (in samenhang met Lijn 3)Verder is vanuit onderzoek (LIO-stage) gebleken dat wij niet de uren maken die nodig zijn om deze kerndoeldekkend te laten zijn. Middels de juiste wijze van de implementatie van IPC (International Primary Curriculum) werken de leerkrachten aan overkoepelend thema’s waarin alle zaak- en creatieve vakken aan bod komen. Onderling met elkaar verbonden. Leren verbanden zien tussen de vakken, leren denken vanuit verschillende invalshoeken. Onze ambitie is om leerlingen tools en kennis aan te reiken om de wereld om hen heen in al zijn facetten beter te begrijpen én zelf te kunnen gaan begrijpen met aandacht voor persoonlijke talenten en de talenten van een ander.” Wetenschap/Techniek en Burgerschap worden op deze manier ook vormgegeven binnen de school.‘Ik, wij en de wereld om mij heen’. Stichting Leerkracht is bedoeld om de verbetercultuur in de school te optimaliseren. Zodat er een focus en ritmiek ontstaat van reflecteren op eigen gedrag en kwaliteit. Komend schooljaar zal er aandacht zijn voor de leerling arena. Een leerlingarena is een actieve werkvorm waarbij een groep leerlingen om input wordt gevraagd. Zij beantwoorden vragen van het lerarenteam over een bepaald onderwerp. Wat zouden jullie bijvoorbeeld kunnen verbeteren aan het onderwijs? Hoe denken de leerlingen over een bepaald thema? Met de opgehaalde informatie kunnen we gezamenlijk verbeterdoelen formuleren. Ook vanuit het Tevredenheidsonderzoek (WMK) is gebleken dat leerlingen hier binnen de Branding behoefte aan hebben.’De stem van de leerling’ zorgt voor meer betrokkenheid in de eigen leercultuur en het eigen leerproces.