De Branding, leren voor het leven!

Doelen van het onderwijs

Wij zijn een christelijke school en werken vanuit onze kernwaarden: veiligheid, respect, vertrouwen en verantwoordelijkheid. We hebben vertrouwen in God en de medemens. We gaan met respect om met God, elkaar en de wereld om ons heen. We stimuleren de kinderen ook om dit vertrouwen te hebben en leren hen om anderen te accepteren zoals ze zijn.

God heeft ons geschapen als uniek mens, ieder met zijn eigen talenten. Die talenten mogen we ontdekken en ontwikkelen. Daarom gaan wij voor talentgericht onderwijs, waarbij we oog hebben voor al onze kinderen en hen begeleiden in het ontwikkelen van hun eigen talenten.

Eenieder, die de uitgangspunten en doelen van onze school respecteert, is van harte welkom.

Bij ons op De Branding:
 • Beginnen we de dag met God en vragen we met eerbied Zijn hulp voor de dag.
 • Vieren we samen de christelijke feestdagen op school of in de kerk.
 • Gaan we op een respectvolle manier met elkaars eigenheid om. We zijn te vertrouwen, nemen verantwoordelijkheid en hebben respect voor de ander.
 • Leren we op een eenduidige positieve manier omgangsvormen en verwachtingen aan, vanuit onze waarden en normen.
 • Bieden we duidelijkheid en zijn we voorspelbaar, waardoor we weten wat we van elkaar kunnen verwachten.
 • Leren we kinderen een positief kritische kijk op de samenleving te ontwikkelen, eerst vanuit de eigen leefomgeving om uiteindelijk te weten welke rechten en plichten ze hebben in de maatschappij.
 • Werken we met het leerstofjaarklassensysteem, waarbij de leerlingen zijn gegroepeerd op basis van hun leeftijd.
 • Is het uitgangspunt: een heldere passende instructie aan alle kinderen, in groepjes en op maat, waarbij zelfstandig werken en samenwerken belangrijk zijn.
 • Worden digitale middelen bewust ingezet ter ondersteuning van ons onderwijs en leren we de kinderen hiermee omgaan.
 • Hebben we systematisch aandacht voor vorderingen in de cognitieve, affectieve en creatieve ontwikkeling van leerlingen. We werken doelgericht en efficiënt aan een doorgaande lijn, waarbij we de leerlingen medeverantwoordelijk laten zijn voor het eigen leerproces.
 • Bieden we de kinderen ruimte om eigen talenten te verkennen, te ontdekken, te verdiepen en daar plezier aan te beleven.
 • Bieden we rijk en uitdagend onderwijs waarin de leerling wordt geprikkeld. We geven thematisch onderwijs, zodat er een samenhang is tussen de verschillende vakken. Het onderzoekend en ontwerpend leren is hierbij een middel.
 • Zet de school het beleid uit. Ouders worden actief betrokken bij de school en het onderwijsproces. Hierbij hechten we grote waarde aan een helder en transparant contact, in het belang van een positieve samenwerking.
 • Zijn we steeds bezig ons onderwijs duurzaam te verbeteren. Dit doen we door scholing te volgen en te leren van en met elkaar. Door samenwerking en inzet van onze talenten, werken we als lerend team met plezier aan kwalitatief goed onderwijs.
Pedagogisch klimaat
Het pedagogisch klimaat zien wij als belangrijke voorwaarde. Als een kind zich goed voelt, kan het tot leren komen. Wij werken vanuit vier kernwaarden: Veiligheid, Respect, Vertrouwen en Verantwoordelijkheid.

Veiligheid
Veiligheid is een belangrijke basis voor ons allemaal. Je moet je veilig kunnen voelen bij ons op school. Het gaat hierbij om fysieke, pedagogische en sociale veiligheid.

Respect
Respect gaat om luisteren naar elkaar, acceptatie van elkaar en zorg voor elkaar en de omgeving. We accepteren ieders eigenheid, maar niet elk gedrag.

Vertrouwen
We hebben vertrouwen in elkaar en zijn ook te vertrouwen. We werken samen, kunnen bij elkaar terecht met zorgen en problemen en delen vreugde en verdriet.

Verantwoordelijkheid
We hebben en nemen allemaal onze eigen verantwoordelijkheid. Samen zorgen we voor een nette en fijne school en goed onderwijs, waarin er wordt geleerd en plezier gemaakt kan worden.

Deze kernwaarden worden in het begin van het schooljaar herhaald en in deze ‘gouden weken’ wordt er bewust ingezet op groepsvorming in de nieuwe groep. Ook werken wij met de aanpak van PBS om gedragsverwachtingen die bij onze kernwaarden horen aan te leren en te bekrachtigen.

De school als oefenplaats voor burgerschap
De school is een samenleving in het klein. Het is een oefenplaats waar leerlingen actief oefenen met vaardigheden die ze nodig hebben om succesvol deel te nemen aan de samenleving. Of je er nu bewust sturing aan geeft of niet, leerlingen leren gedrag aan. Die oefenplaats vorm je samen: leraren, ondersteunende personeel, leerlingen en ouders. Met elkaar geef je dagelijks vorm aan burgerschapsvorming. In alles wat er wordt gezegd, gedaan of gelaten, wordt er vormgegeven aan de oefenplaats voor burgerschap en de waarden van de democratie.

Daarnaast werken we met de methode Kwink, voor onze sociaal-emotionele lessen. In deze lessen leren, bespreken en oefenen we hoe je op een prettige manier met elkaar omgaat.

Het sociaal emotioneel welbevinden wordt ook jaarlijks gemeten met de Sociale Competentie ObservatieLijst (SCOL). Bij alle kinderen vanaf groep 1 tot en met 8 wordt deze lijst door de leerkracht ingevuld. Vanaf groep 6 doen de leerlingen dit ook zelf. De resultaten worden bekeken en besproken. Op basis van deze resultaten, observaties en de tevredenheidspeilingen bekijken wij of er actiepunten zijn ten aanzien van het welbevinden.

Ontwikkeling op onze school

Als school zijn we blijvend in ontwikkeling. Wel kiezen we elk jaar een aantal focusdoelen uit, die ook worden beschreven in ons jaarplan.

We hebben het afgelopen schooljaar te maken gehad met vertrek van collega’s, langdurig openstaande vacatures, het uitvallen van de interne begeleider door lichamelijke klachten, het vertrek van de interim-directeur en het opstarten met een tweede interim directeur. Het zoeken naar een nieuwe directeur heeft een lange looptijd gehad. Gelukkig kunnen we vertellen dat we per 1 augustus 2023 een nieuwe directeur op De Branding hebben! We gaan de samenwerking versterken en bepaalde basisafspraken weer opfrissen met elkaar, de leerlingen en hun ouders.
Afgelopen schooljaar is ingezet op de implementatie van de rekenmethode en hebben we een start gemaakt met een kwaliteits verbeteringstraject “Rijke teksten” binnen het vakgebied begrijpend lezen. Beide ingezette schoolontwikkelingen zijn nog niet afgerond.

Het afgelopen half jaar zijn alle leerlingen vanaf groep 3 gestart met het digitale zg. Bareka Rekenmuurtje. Dit muurtje maakt voor de leerling inzichtelijk waar het automatiseren nog inoefening nodig heeft. Met rekenen zijn de basisvaardigheden voorwaardelijk aan elkaar: het vormt een muurtje. De leerling oefent met extra rekentijd aan deze basisvaardigheden.

Het afgelopen jaar heeft de school flink geïnvesteerd in digitale leermiddelen voor leerlingen, waardoor we sinds begin juni 2023 elke leerling zijn eigen device kunnen bieden. Het voordeel is dat we optimaal gebruik kunnen maken van digitale leeromgevingen voor leerlingen die bij de methodes horen. Het grootste voordeel is dat de leerling op zijn niveau kan werken, dat wij aanbod kunnen bieden op hiaten, maar bovenal beschikken veel programma’s over directe feedback. Al tijdens de les kan de leerkracht aansluiten bij de denkstrategie van de leerling en daarop bijsturen. Het online aanbod verdiept deze "EDI" aanpak (Expliciete Directe Instructie- lesmodel).

Om goed tegemoet te komen aan de verschillen en de onderwijsbehoeften wordt er lesgegeven vanuit EDI Lesmodel die erop gericht is om álle leerlingen het doel van de les te laten behalen. Door het geven van instructie aan de hele groep, raakt de instructietijd niet versnipperd. De leerkracht realiseert tijdens extra inoefentijd als het leren moeizaam gaat of leerlingen eerder aan het werk zetten (op schrift of online) als ze de uitleg moeiteloos oppikken. Tijdens de les ontvangen leerlingen extra ondersteuning en dus extra aanmoediging en geloof in eigen kunnen, zodat ook zij het lesdoel behalen en deel blijven uitmaken van de groep. De leerkracht bepaalt tijdens de les wie er meer of minder uitleg nodig hebben om het lesdoel te behalen, en bepaalt daarmee ook de mate van ondersteuning die kinderen nodig hebben. Dit doe je door veel vragen te stellen en willekeurige beurten te geven. Het controleren van begrip is een belangrijke techniek in het EDI-lesmodel. De leerlingen zijn dus niet opgedeeld in vaste instructieniveau ‘s, het is afhankelijk van de beheersing van het lesdoel.
Als kinderen met gemak de leerstof oppikken, dan hebben ze tijdens de klassikale instructie minder uitleg en voorbeelden nodig dan hun klasgenoten. Deze leerlingen ontvangen in het EDI-lesmodel een verkorte instructietijd en krijgen vragen die hen uitdagen tot dieper nadenken over het lesdoel zodat ook zij opdrachten ontvangen die inspanningen kosten. Daarna mogen zij eerder zelfstandig verder werken.

Een van de beste manieren van omgaan met verschillen is om de leertijd uit te breiden voor leerlingen die moeite hebben om het lesdoel te behalen. Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben ontvangen soms voorafgaand aan de les alvast uitleg van de leerstof of behandelen na afloop van de instructie nog enkele extra voorbeelden om in te oefenen.

Het EDI-lesmodel biedt een goede oplossing voor het effectief omgaan met verschillen, omdat het uitvoerbaar is in de dagelijkse lespraktijk en rekening houdt met verschillen zonder de gezamenlijkheid uit het oog te verliezen. Hiermee zijn zowel de leerkracht als de leerlingen beter af.

De benadering van dit EDI-lesmodel verdient wederom weer vernieuwde aandacht komend schooljaar en zal een schoolontwikkelpunt zijn voor een aantal studiedagen die gepland gaan worden. Ook zullen we klassenbezoeken gaan plaatsvinden en collega’s gaan bij elkaar op bezoek om van elkaar inspiratie op te doen en van elkaar te leren.

Het aankomende jaar oriënteren wij ons ook op een andere taalmethode en willen we ons leesonderwijs borgen. We zijn in juni gestart met Bouw! Bouw! is een effectief computergestuurde interventieprogramma dat speciaal is ontwikkeld om kinderen die risico lopen op problemen met lezen en spellen, preventief (in groep 2 tot 4) extra hulp te geven, actief ondersteund door tutors (ouders, oudere leerlingen, vrijwilligers of klassenassistenten).De nieuwe directeur is specialist in lezen en heeft diverse schoolinstellingen mogen begeleiden met verbetertrajecten. Haar kwaliteiten zal ze ongetwijfeld gaan inzetten voor dit borgingstraject.

Actief Burgerschap

Wij willen kinderen met ons onderwijs voorbereiden op de taken en rollen die ze nu en in de toekomst in de maatschappij vervullen. Voorbeelden hiervan zijn de consument, de verkeersdeelnemer en de burger in een democratische rechtsstaat.

Om in die taken en rollen goed te kunnen functioneren en deel te nemen aan de samenleving, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Kinderen dienen hiervoor kennis te ontwikkelen over en inzicht te verwerven in belangrijke algemeen aanvaarde normen en waarden en te weten hoe daarnaar te handelen.

Als school richten wij ons daarom op de samenleving als geheel en op de directe leefomgeving. Wij vinden het belangrijk dat kinderen met diverse culturen, achtergronden en godsdiensten kennismaken en leren samenwerken met elkaar. Tijdens onze levensbeschouwelijke lessen besteden wij hier volop aandacht aan.

Als school besteden wij actief aandacht aan:
 • democratie: kinderen leren denken en handelen volgens democratische principes;
 • participatie: kinderen worden gestimuleerd actief deel te nemen aan zowel binnen- als buitenschoolse activiteiten;
 • identiteit: er is aandacht voor ‘wie ben ik’ en ‘wie is die ander.
Kinderen leren hiermee ontdekken, dat er verschillende zienswijzen zijn bij bepaalde problemen, ze leren kijken vanuit verschillende perspectieven en ze leren een eigen mening te formuleren en te onderbouwen.

Actief burgerschap is een leerstofonderdeel van PBS (Positive Behavior Support) en Kwink, onze methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling die wij op school gebruiken. Het is echter ook verweven in onze methode voor wereldoriëntatie, IPC in de groepen 3 t/m 8 (International Primary Curriculum) en Onderbouwd in de groepen 1/2. Steeds proberen wij de kinderen te laten nadenken over hun eigen rol in onze democratische samenleving. Ook ouders zijn hierbij een belangrijke partner voor de school. De thema’s vanuit IPC en Onderbouwd zijn hier leidend bij. Een uitgebreide beschrijving is te lezen in ons burgerschapsplan.