Ondersteuning van het jonge kind

Bij de jongste kinderen ligt de nadruk op de sociale- en emotionele ontwikkeling. Er is veel aandacht voor spel, taal en motoriek. Dit wordt gedaan door het bieden van gestructureerde speel-leeromgeving; het wennen aan het naar school gaan en het leren met elkaar om te gaan. Leren gebeurt in de kleutergroepen veel door spelen en ontdekken. We kiezen als school bewust voor een combinatiegroep 1/2 bij de kleuters, omdat in beide groepen grotendeels aan dezelfde doelen wordt gewerkt en de kinderen veel van elkaar leren. Kleuters ontwikkelen zich sprongsgewijs en per kind wordt gekeken wat hij/zij nodig heeft om zich verder te ontwikkelen, dit doet ieder kind in zijn eigen tempo. Wanneer nodig wordt er extra stimulering en ondersteuning gegeven door de leerkracht of onderwijsassistent.

Thematisch werken
Er wordt gewerkt vanuit een thema en de meeste vakken komen in samenhang aan de orde. Diverse thema’s worden gezamenlijk vastgesteld met wat de methode Onderbouwd biedt. Onderbouwd volgt peuters en kleuters in hun ontwikkeling door middel van spelaanbod. Door dagelijkse een paar kinderen te observeren en de ontwikkeling van deze kinderen vast te leggen ontstaat er een volgmodel. Ook bij de kleuters staat het halen van lesdoelen centraal. Door de observaties weten de leerkrachten welk doel de leerling beheerst en welke nog oefening nodig heeft.

Spelend leren
Op een speelse manier leren de kinderen hoe hun wereld in elkaar zit. Er is veel aandacht voor taalvorming, omdat dit de basis is voor bijna alle vakken. In de groepen 1 en 2 worden (ook op speelse wijze) activiteiten aangeboden die voorbereiden op het leren lezen, rekenen en schrijven in groep 3. Halverwege groep 2 wordt gekeken of een kind toe is aan groep 3. Wanneer een kind na groep 2 nog niet ‘rijp’ is voor groep 3 adviseren we een jaar langer groep 2, bijvoorbeeld omdat hij/zij in de herfst pas 6 jaar wordt. Dit gaat altijd in overleg met u als ouders en met onze IB’er.

Groep 3 tot en met 8

Vanaf groep 3 worden er vakken aangeboden. Deze worden visueel gemaakt met dagritmekaarten. Deze hangen voorin de klas. Aan het begin van de dag wordt de dag met de kinderen doorgesproken. In de hogere groepen leren kinderen ook om zelfstandig te werken aan taken, waar ze een week de tijd voor krijgen. De kinderen moeten deze taak zelf inplannen en maken. Er wordt ook ‘bloktijd’ ingeroosterd, waarop kinderen tijd krijgen aan deze weektaken te werken. De leerkracht heeft dan tijd om kinderen die extra begeleiding nodig hebben te ondersteunen. Deze manier van werken geeft de kinderen zelfstandigheid.
Image

Speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften

De Codenz-scholen doen er alles aan om het onderwijs-ondersteuningsaanbod thuisnabij te realiseren. Uitgangspunt is dat ieder kind recht heeft op onderwijs en ondersteuning op maat passend bij het ontwikkelingsperspectief van de leerling.

Stichting Codenz geeft vorm aan ondersteuningsroutes, arrangementen, een Christiaan Huygens (voltijds hoogbegaafdheid onderwijs) afdeling, en een Huis van Onderwijs om tegemoet te komen aan de invulling van de basis- en extra ondersteuning. Dit doen we met het samenwerkingsverband en waar nodig in samenwerking met jeugdzorg en gemeente. Hoe we dit op school hebben georganiseerd hebben we beschreven in ons schoolondersteuningsprofiel (SOP), dat u op deze website kunt raadplegen. Hierin staat ook beschreven hoe we de ondersteuning vormgeven bij leerlingen die extra onderwijsbehoeftes hebben en welke grenzen wij stellen binnen onze eigen mogelijkheden.

Ouders/verzorgers zijn de eerstverantwoordelijken voor de opvoeding van hun kinderen. Zij zijn betrokken bij de werkwijze van de school, waarop hun kind is geplaatst. De leraar is de onderwijsprofessional en is eerstverantwoordelijke voor het bieden van goed onderwijs. Ouders weten wat goed werkt bij hun kind en bieden inzichten aan de school waarmee we samen de leerling verder helpen in de ontwikkeling. School blijft ten alle tijden bepalend voor de werkwijzen en aanpak in de klas bij hun kind, omdat wij te maken hebben met veel verschillende onderwijsbehoeften en werkende aanpakken voor alle leerlingen in de groep.
Het is van wezenlijk belang dat ouders en school enerzijds deze gescheiden verantwoordelijkheden (h)erkennen, maar anderzijds voortdurend met elkaar in dialoog blijven. Op die manier kunnen wij profiteren van elkaars kennis, bij het zoeken naar de juiste ondersteuning en oplossingen.