Onderwijsresultaten

Vanaf 2O2O beoordeelt de inspectie het percentage kinderen dat een basisniveau (1F) of streefniveau (2F of 1S) behaald heeft van drie toets jaren op rij. Voor het percentage 1F geldt een landelijke signaleringswaarde die voor alle scholen gelijk is (85%). Voor 2F/1S gelden schoolspecifieke signaleringswaarden, die passen bij de leerlingpopulatie. Door Corona is in 2020 geen eindtoets afgenomen, waardoor het gemiddelde van 3 jaar wordt genomen over de schooljaren 2019, 2021 en 2022. Voor onze eigen analyse kijken we ook naar de specifieke scores in een schooljaar en de trends die we daarin zien. Op onze school maken we gebruik van de IEP-eindtoets. Onderstaand schema laat de behaalde score zien. De schoolspecifieke signaleringswaarde voor onze school ligt op 47,3%.
Onze leerlingen stromen voornamelijk uit naar de Voortgezet Onderwijs scholen binnen Dronten. Zo ook dit jaar. Jaarlijks worden we op de hoogte gehouden van de voortgang van onze oud-leerlingen. Van de twaalf uitgestroomde leerlingen volgen elf oud-leerlingen onderwijs in het verwezen traject. De twaalfde leerling is van de TL opgestroomd naar de HAVO. De resultaten laten zien dat de school betrouwbare - en haalbare adviezen geeft passend bij de leerling.

Toelichting op de resultaten

Als school werken we met vaardigheidsgroei als schoolnorm. ln de ontwikkeling van leerlingen is bij een officieel meetmoment de norm dat iedere leerling meer groei laat zien dan de geplande vastgestelde landelijke vaardigheidsgroei. Met andere woorden, onze streefdoelen voor iedere leerling liggen boven de gestelde landelijke vaardigheidsgroei.

Voor het vergelijk op stichtingsniveau houden wij het landelijk gemiddelde aan als schoolnorm. Deze norm is ambitieus, maar niet onhaalbaar. Dat laat het bovenstaande schema over drie jaar zien.

De schoolnorm voor het huidige schooljaar is dat de leerlingen meer groei laten zien dan de geplande landelijke vaardigheidsgroei. Voor wat betreft de signaleringswaarde 1F verwachten we een groene score. Voor wat betreft de signaleringswaarde 1S/2F houden we onze ambitie hoog en willen we een verbetering zien in het behaalde percentage.gaan behalen. De interventies zijn hierop ingericht. ln het onderwijskundig jaarplan is opgenomen een rooster wat vak inhoudelijk op elkaar is afgestemd waardoor leerlingen groep doorbrekend kunnen werken om zo het onderwijs nog meer op de behoefte van leerlingen af te stemmen.Het georganiseerd leren van en met elkaar onder teamleden zal een nog actievere rol gaan spelen.

Leerlingaantallen

Image