Onderwijsresultaten

Vanaf 2O2O beoordeelt de inspectie het percentage kinderen dat een basisniveau (1F) of streefniveau (2F of 1S) behaald heeft van drie toets jaren op rij. Voor het percentage 1F geldt een landelijke signaleringswaarde die voor alle scholen gelijk is (85%). Voor 2F/1S gelden schoolspecifieke signaleringswaarden, die passen bij de leerlingpopulatie. Door Corona is in 2020 geen eindtoets afgenomen, waardoor het gemiddelde van 3 jaar feitelijk over 2 jaar gaat (2019 en 2021). Voor onze eigen analyse kijken we ook naar de specifieke scores in een schooljaar en de trends die we daarin zien. Op onze school maken we gebruik van de IEP-eindtoets. Onderstaand schema laat de behaalde score zien. De schoolspecifieke signaleringswaarde voor onze school ligt op 47,3%.
Onze leerlingen stromen voornamelijk uit naar de Voortgezet Onderwijs scholen binnen Dronten. Afgelopen jaar was er de uitzondering met uitstroom naar Zwolle (2x) en Lelystad (1x). Jaarlijks worden we op de hoogte gehouden van de voortgang van onze oud-leerlingen. Gesteld kan worden dat 98,94% van de oud-leerlingen na 3 jaar in het Voortgezet Onderwijs naar school gaan in het verwezen traject. 1 leerling is afgestroomd van KBL naar BBL, 1 leerling is opgestroomd van PRO naar BBL en drie leerlingen die destijds het advies TL/HAVO hebben ontvangen zijn definitief HAVO gaan volgen.

Toelichting op de resultaten

Als school werken we met vaardigheidsgroei als schoolnorm. ln de ontwikkeling van leerlingen is bij een officieel meetmoment de norm dat iedere leerling meer groei laat zien dan de geplande vastgestelde landelijke vaardigheidsgroei. Met andere woorden, onze streefdoelen voor iedere leerling liggen boven de geplande landelijke vaardigheidsgroei.

Voor het vergelijk op stichtingsniveau houden wij het landelijk gemiddelde aan als schoolnorm. Deze norm is hoog, maar niet onhaalbaar voor onze leerlingenpopulatie. Dat laat het bovenstaande schema over drie jaar zien. Er wordt gescoord boven de ondergrens van de inspectie.

De schoolnorm voor het huidige schooljaar is dat de leerlingen meer groei laten zien dan de geplande landelijke vaardigheidsgroei. Voor wat betreft de signaleringswaarde 1F verwachten we een groene score. Voor wat betreft de signaleringswaarde 1S/2F zijn we er op basis van de huidige analyses er bewust van dat we de gestelde norm niet gaan behalen. De interventies om de gestelde doelen wel te gaan behalen zijn hierop ingericht. ln het onderwijskundig jaarplan is opgenomen de extra ondersteuning voor de basisvaardigheden van het rekenen, de werkwoordspelling, het plaatsen van leestekens en de woordenschat. Het georganiseerd leren van en met elkaar zal een andere rol gaan innemen.

Leerlingaantallen

Image