Kwaliteitsbeleid

PCB Aan Boord is één van de tien basisscholen van Stichting Codenz. Deze scholen verschillen in werkwijze, sfeer en resultaten. Het beleid van Stichting Codenz is er op gericht kwalitatief sterke scholen in stand te houden. Kwaliteitsbeleid staat dan ook hoog in haar vaandel. PCB Aan Boord sluit daar graag bij aan.

De ontwikkeling van het onderwijs en de leerlingen op onze school gaat stapsgewijs. Vanuit een helder zicht op de leerlingkenmerken en de onderwijsbehoeften wordt het onderwijs gemaakt en ontwikkeld. Deze ontwikkeling is vastgelegd in het schoolplan.

Kwaliteitszorg is niets meer en minder dan zorgen voor een goede kwaliteit. Wat je onder goede kwaliteit verstaat kan per school verschillen. We stellen onszelf steeds de volgende vragen:
  • Waar staan we ?
  • Waar willen we naartoe ? 
  • Hoe bereiken we onze doelen ? 

Bij de bovenstaande vragen is het belangrijk rekening te houden met onderstaande vragen:

  • Doen we de juiste dingen?
  • Doen we die dingen goed?
  • Vinden anderen dat ook?
  • Hoe weten we dat?
  • Wat doen we met die wetenschap?
Onze school werkt op de volgende manieren aan de kwaliteit:

Waardering van het team

Teamleden vullen jaarlijks een tevredenheidsonderzoek in. De uitkomst hiervan wordt verwerkt en besproken met het team. We gebruiken de resultaten om ons onderwijs te verbeteren. Daarnaast worden er regelmatig teamgesprekken en individuele gesprekken gevoerd over de kwaliteit van ons onderwijs.

Waardering van ouders en leerlingen

Ouders en kinderen worden jaarlijks gevraagd een tevredenheidsonderzoek in te vullen. De uitkomst hiervan wordt verwerkt en besproken in het team, met de MR en de bestuurder. We weten op die manier hoe u als ouder(s) maar ook hoe de leerling tegen het door ons aangeboden onderwijs aankijkt. Voor de school is de uitslag van dit onderzoek een belangrijk gegeven om het onderwijs te kunnen verbeteren.

Aan het einde van het schooljaar 2021-2022 zijn de tevredenheidsonderzoeken afgenomen. De resultaten hiervan worden begin dit schooljaar besproken en gaan nog onderdeel uitmaken van het onderwijskundig jaarplan 2022-2023.

Waardering maatschappij/externen

We krijgen ook externe waardering voor het onderwijs op onze school, bijvoorbeeld door de onderwijsinspectie, het samenwerkingsverband en andere partners. Ook deze waardering kan aanzetten tot veranderingen.

Leeropbrengsten en evaluaties

Op onze school brengen we alle leeropbrengsten in kaart door middel van methodegebonden toetsen en leerstof onafhankelijke toetsen volgens het Cito leerlingvolgsysteem. De kleuters worden gevolgd met behulp van het observatiesysteem KIJK en een eigen ontwikkeld observatiesysteem. De leeropbrengsten worden geanalyseerd door de leerkrachten, de IB-er en de schoolleiding. De ontwikkeling van leerlingen kunnen wij goed volgen aan de hand van de resultaten, observaties en gesprekken. Als de leerling zich conform de verwachting ontwikkelt, is dat voor ons een teken dat we op de goede weg zitten. Bij afwijkingen wordt naar de oorzaak gezocht en ondersteuning geboden.

Jaarlijks vinden ook evaluaties plaats van de schoolontwikkeling en de beleidsvoornemens. We analyseren of de ingezette ontwikkelingen resultaat hadden. Deze analyses worden door het team gedaan. Aan de hand van de resultaten van bovengenoemde onderdelen kan bijstelling van kwaliteitsbewaking dan wel het schoolplan plaatsvinden.

Zoals eerder vermeld werken we dit schooljaar aan het kijken achter (getraumatiseerd) gedrag, het verbeterplan rekenen met de cooperatieve werkvormen, de implementatie van het geïntegreerde zaakvakonderwijs en de ouderparticipatie. De eventuele nieuwbouw vraagt op maatschappelijk vlak onze aandacht.

Urenverdeling per vak- en vormingsgebied

ln de Wet Primair Onderwijs wordt het aantal uren per schooljaar bepaald. Vanaf februari 2006 is er 'keuzevrijheid' voor het basisonderwijs met betrekking tot onderwijstijd. In hoofdlijnen ziet het er als volgt uit: Het afschaffen van het wettelijk voorschrift dat scholen niet langer dan 5,5 uur per dag les mogen geven. Wel moeten scholen een evenwichtige verdeling van de activiteiten in acht nemen. Leerlingen in het basisonderwijs moeten in acht schooljaren ten minste 7520 uren onderwijs ontvangen, waarvan de eerste vier jaren ten minste 3520 uur (gemiddeld 880 uur per schooljaar) en in de laatste 4 schooljaren ten minste 3760 uur (gemiddeld 940 uur per schooljaar). Binnen onze schoolorganisatie ligt de onderwijstijd na 8 schooljaren hoger dan de minimumeis van 7520 uren.