Doelen van het onderwijs

PCB Aan Boord staat voor het bieden van talentvol onderwijs vanuit hoofd, hart en handen. Onze leerlingen leren door te denken, te voelen en te doen. Vanuit het strategisch beleidsplan onderscheiden we ons door het mede-eigenaarschap van onze leerlingen in het leerproces. Vanaf groep 1 denken de leerlingen actief mee over de inhoud van de lessen. Wat wil je leren en hoe ziet dat eruit? Wat kun je al zelf en waar heb je hulp bij nodig? Onze leerlingen ontwikkelen zich in een rijke speel– en leeromgeving waarbij ze eigen keuzes mogen maken en begeleid mogen ontdekken.

Als school werken wij met het leerstofjaarklassensysteem. Differentiatie vindt plaats binnen en buiten de groep. We werken opbrengstgericht, hebben we hoge verwachtingen van onszelf en van onze leerlingen. Wij leren onze leerlingen dat het gaat om de vaardigheidsgroei. Om gezette stappen in je ontwikkeling waarmee je halfjaarlijkse en/of jaardoelen weet te behalen. Onze leerlingen zijn zichtbaar lerende leerlingen. Zij weten waar ze staan, waar ze naartoe willen en wat de volgende stap is om het doel te behalen.
Centraal in onze lessen staan het leerdoel, de succescriteria en het geven/ontvangen van feedback. Dagelijks werken de leerlingen vanuit de leerkuil en gaan ze een uitdaging in leren aan. Met elkaar maken wij het leren zichtbaar.

Pedagogisch klimaat
Vanuit onze protestants-christelijke identiteit hebben we een positief mensbeeld: ieder mens is een uniek door God geschapen kind zoals onze visie aangeeft. Als school hebben we voorwaarden geschapen waarmee we zorgen voor een zo optimaal mogelijke ontplooiing van ieder kind. Zorgvuldig opgesteld beleid voor wat betreft veiligheid en gedrag, alsmede de anti-pestprotocollen dragen bij aan de sociaal emotionele ontwikkeling waarbij het ontdekken van je talenten centraal staat.
Ontwikkelingen op onze school:
De afgelopen jaren heeft de school vooral aandacht gehad voor de onderwijsontwikkeling “Het leren zichtbaar maken.” Er is een gemeenschappelijke taal en werkwijze ontwikkeld. Dat wil zeggen: Er wordt gewerkt vanuit leerdoelen met daaraan gekoppelde succescriteria en het geven en ontvangen van feedback in het moment zelf. Ook het mede-eigenaarschap van leerlingen is meer zichtbaar geworden. Kinderen hebben binnen de gestelde kaders een keuze. Daarnaast hebben we steeds meer vakken aan de ambitie van de school:"Het bieden van talentvol onderwijs vanuit hoofd, hart en handen weten te koppelen." Zo is er een thematisch aanbod gekomen voor het kunst- en cultuur onderwijs en heeft ook de burgerschapsvorming en de digitale geletterdheid een meer vaste plaats in het aanbod gekregen. Als verdieping op het begrijpend lezen onderwijs zijn we actief aan de slag gegaan met het woordenschatonderwijs. Voor het verbeteren van het rekenonderwijs zijn we geobserveerd in ons handelen. Dit heeft geleid tot een betere afstemming in differentiatie; wat een leerling nodig heeft tijdens de les zelf. En misschien wel het allermooiste is dat we een School voor Talenten zijn geworden. Als team zijn we gecertificeerd in het afnemen van talentgesprekken bij kinderen. Door deze gesprekken te voeren ontdek je waar kinderen echt blij van worden. Daarnaast hebben we geleerd te kijken achter het gedrag van kinderen waardoor je ze pas echt goed leert begrijpen.

Dit schooljaar volgen we de teamtraining Trauma Sensitieve School waarbij we leren te kijken achter het gedrag van met name het getraumatiseerde kind. Wat zien we aan gedrag en hoe kunnen we de leerling met trauma het beste ondersteunen ? Wat vraagt het van ons als team ? Wat vraagt het van mij als groepsleerkracht ? Daarnaast is er blijvend aandacht voor het rekenonderwijs, waarbij we actief aan de slag gaan met het interactief - en doelgericht oefenen. Als team worden we onderwezen in de Coöperatieve werkvormen van Kagan. Het geïntegreerd zaakvakonderwijs doet zijn intrede waardoor er voldoende tijd beschikbaar blijft voor de basisvakken, maar ook de burgerschapslessen van Kwink en de Basicly lessen die zich richten op de digitale geletterdheid vanaf groep 1. In het bijzonder willen wij de samenwerking met ouders benoemen. Na bijna twee schooljaren buiten de school te zijn geweest als gevolg van de school sluitingen in verband met Covid-19, willen we heel graag ouders weer in de school zien. Ook op teamniveau zal er meer aandacht zijn voor elkaar.