Doelen van het onderwijs

PCB Aan Boord staat voor het bieden van talentvol onderwijs vanuit hoofd, hart en handen. Onze leerlingen leren door te denken, te voelen en te doen. Vanuit het strategisch beleidsplan onderscheiden we ons door het mede-eigenaarschap van onze leerlingen in het leerproces. Vanaf groep 1 denken de leerlingen actief mee over de inhoud van de lessen. Wat wil je leren en hoe ziet dat eruit? Wat kun je al zelf en waar heb je hulp bij nodig? Onze leerlingen ontwikkelen zich in een rijke speel– en leeromgeving waarbij ze eigen keuzes mogen maken en begeleid mogen ontdekken.

Als school werken wij met het leerstofjaarklassensysteem. Differentiatie vindt plaats binnen en buiten de groep. We werken opbrengstgericht, hebben we hoge verwachtingen van onszelf en van onze leerlingen. Wij leren onze leerlingen dat het gaat om de vaardigheidsgroei. Om gezette stappen in je ontwikkeling waarmee je halfjaarlijkse en/of jaardoelen weet te bereiken. Onze leerlingen zijn zichtbaar lerende leerlingen. Zij weten waar ze staan, waar ze naartoe willen en wat de volgende stap is om het doel te bereiken.
Centraal in onze lessen staan het leerdoel, de succescriteria en het geven/ontvangen van feedback. Dagelijks werken de leerlingen vanuit de leerkuil en gaan ze een uitdaging in leren aan. Met elkaar maken wij het leren zichtbaar.

Pedagogisch klimaat
Vanuit onze protestants-christelijke identiteit hebben we een positief mensbeeld: ieder mens is een uniek door God geschapen kind zoals onze visie aangeeft. Als school hebben we voorwaarden geschapen waarmee we zorgen voor een zo optimaal mogelijke ontplooiing van ieder kind. Zorgvuldig opgesteld beleid voor wat betreft veiligheid en gedrag, alsmede de anti-pestprotocollen dragen bij aan de sociaal emotionele ontwikkeling waarbij het ontdekken van je talenten centraal staat.
Ontwikkelingen op onze school:
De afgelopen jaren heeft de school vooral aandacht gehad voor de onderwijsontwikkeling 'Het leren zichtbaar maken'. Er is een gemeenschappelijke taal en werkwijze ontwikkeld. Het mede eigenaarschap van leerlingen is zichtbaar geworden. Daarnaast hebben we steeds meer vakken aan de onderwijsontwikkeling weten te koppelen. Zo is er een thematisch aanbod gekomen waarmee het kunst-en cultuur onderwijs wordt vormgeven. Onderdeel van dit aanbod is de burgerschapsvorming, de wetenschap- en techniek en alle creativiteit vakken. Het onderwijs in het technisch- en begrijpend lezen heeft de afgelopen jaren een positieve impuls gekregen waarmee we in staat zijn aan het einde van de basisschool op de referentieniveaus over drie jaren boven de gestelde ondergrens van de inspectie te scoren. Ook is de rekenmethode losgelaten. Er wordt gewerkt vanuit de SLO leerlijnen. Het actief Ieren model is meer centraal komen te staan. Er vindt feedback in het moment plaats. Op deze manier weet de leerling waar hij staat en heeft de leerkracht zicht op ontwikkeling waarmee de volgende les wordt vormgegeven.

Kansen voor verbetering van het onderwijs dit schooljaar liggen in het toepassen van de reken basisvaardigheden. Analyses laten zien dat met name in eenvoudige opgaven fouten worden gemaakt. Als team worden we bij het rekenonderwijs ondersteund door de Bazalt Groep. Daarnaast is er gericht aandacht voor de kansengelijkheid van onze leerlingen. Onze leerlingpopulatie is divers (gezinnen met een lage sociaal economische status, NT-2/meertalig onderwijs, maar ook bepaalde gedragsvraagstukken). leder kind heeft ongeacht afkomst recht op het beste onderwijs. Voor wat betreft het gedrag volgen we de scholing Talentgesprekken voeren. Dit doen we in samenwerking met de Blij met Mij Academie. De kijkwijzer meertalig onderwijs krijgt verdiepend vorm en inhoud in samenwerking met de lokale basisschool voor nieuwkomers.