Ondersteuning van het jonge kind

Schoolbreed staat het spelenderwijs leren, het bewegend leren of het begeleid ontdekken centraal. De ‘zone van de naaste ontwikkeling’ is van groot belang. Om de ontwikkeling van alle leerlingen goed te kunnen volgen, wordt er in de groepen 1-3 gebruik gemaakt van het KIJK kindvolgsysteem. Binnen onze rijke speel-/leeromgeving worden jonge kinderen binnen thema’s uitgedaagd om tot leren te komen. We werken handelingsgericht en proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de volgende stap in de ontwikkeling van het jonge kind.

Extra handen in de groep
Binnen het passend onderwijsaanbod is er voor leerlingen die binnen en/of buiten de groep iets extra’s nodig ondersteuning van de eigen leerkracht en/of de passend onderwijs medewerker. Dit kan gaan om leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong, leerlingen met een OPP, een dyslexie, een NT2 achtergrond of een TOS, maar ook om leerlingen die hongerig zijn naar anders leren worden in ieder geval buiten de groep extra begeleid. Met elkaar kijken we wat het beste werkt voor die leerling, met die leerkracht in die specifieke situatie.

Speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften

De Codenz-scholen doen er alles aan om het onderwijs-ondersteuningsaanbod thuisnabij te realiseren. Uitgangspunt is dat ieder kind recht heeft op onderwijs en ondersteuning op maat passend bij het ontwikkelingsperspectief van de leerling.

Stichting Codenz geeft vorm aan ondersteuning routes, arrangementen, een Christiaan Huygens afdeling, en een Huis van Onderwijs om tegemoet te komen aan de invulling van de basis- en extra ondersteuning. Dit doen we met het samenwerkingsverband en waar nodig in samenwerking met jeugdzorg en gemeente. Hoe we dit op school hebben georganiseerd hebben we beschreven in ons schoolondersteuningsprofiel, dat u op onze website kunt raadplegen.
Ouder(s)/verzorger(s) zijn de eerstverantwoordelijken voor de opvoeding van hun kinderen. Zij hebben invloed op het beleid en zijn betrokken bij de werkwijze van de school, waarop hun kind is geplaatst. De leraar is de onderwijsprofessional en is eerstverantwoordelijke voor het bieden van goed onderwijs. Het is van wezenlijk belang dat ouders en school enerzijds deze gescheiden verantwoordelijkheden (h)erkennen, maar anderzijds voortdurend met elkaar in dialoog blijven. Op die manier kunnen wij profiteren van elkaars kennis, bij het zoeken naar de juiste ondersteuning en oplossingen.